Zápisnica č. 79
zo schôdze výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej dňa 10.3.2011 v Bratislave

Prítomní: Čižmárik, Grančai, Fulmeková, Kuželová, Malík, Matúšová, Plačková, Oleárová, Schmidtmayer, Geročová

Ostatní členovia ospravedlnení.


 PROGRAM:
1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy v I. polroku 2011
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne

V úvode schôdze prezident SFS privítal všetkých členov výboru a zablahoželal im k zvoleniu do výboru na roky 2011-2015.

Ad 1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 17.12.2010 uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., - vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia sú splnené, okrem webovej stránky. Výbor SFS sa rozhodol o požiadanie vytvoriť podstránku SFS v rámci webovej stránky SLS.

Ukladá sa všetkým členom výboru dodať prehľadný materiál o činnosti sekcii a spolkov v elektronickej forme do 31.3. 2011 vedeckej sekretárke.

Ad 2. V prvom polroku 2011 hlavné akcie SFS budú:

a) XX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, ktoré sa bude konať 28.- 29.4. 2011 v Nitre. Téma sympózia: Zvláštnosti farmakoterapie v pediatrii. Garant: PharmDr. Vlasta Kákošová,
b) XXXVII. Lekárnické dni a 17. sympózium dejín farmácie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23.-25.6.2011 na Donovaloch – hotel Residence. Garant: doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.,

Ad 3. Za aktuálnu úlohu v súčasnom období SFS považuje zvýšenie počtu svojich členov, hlavne mladých farmaceutov. Prezident preto opätovne požiadal členov výboru, aby na svojich pracoviskách vyvinuli úsilie o podchytenie ďalších farmaceutov pre prácu a činnosť SFS.

Ad 4.

a) Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov: Mgr. Jana Barošová

b) Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS: Prof. MUDr. Radomír Nosaľ, DrSc.,

c) Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS: doc. RNDr. Eve Račanskej, CSc.,

d) Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu: doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.,

e) Výbor SFS berie na vedomie informáciu o akcii: Pharmaceutical Sciences for the Future of Medicines 3rd PharmSciFair,ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-17. júna 2011 v Prahe.

f) Výbor SFS súhlasí s tým, aby sa vedecké sympózia Sekcie klinickej farmácie nazývali: Sympózia klinickej farmácie Lívie Magulovej.

g) Výbor SFS súhlasí s preplatením sumy 1260 €, ako členský poplatok SFS za členstvo v EUFERS.

h) Výbor SFS berie na vedomie 3rd PharmSciFair, Pharmaceuticals Sciences for the Future of Medicines, ktorý sa bude konať v dňoch 13.-17.6.2011 v Prahe.

i) Výbor SFS berie na vedomie I. výzvu ( cirkulár) o usporiadaní 40. konferencie: „Syntéza a analýza léčiv“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-14.9.2011 v Brne, ČR.

j) Výbor SFS berie na vedomie vznik edície: Osobnosti farmaceutických vied, ktorú založilo vydavateľstvo Herba, s r. o., od roku 2011.

k) Výbor SFS berie na vedomie 2. informáciu o organizovaní 4th BBB – Bled International conference on Pharmaceutical Sciences, ktorá sa uskutoční v dňoch 29.9.-1.10. 2011 v Blede, Slovinská republika. Téma konferencie je : New Trends in Drug Discovery, Delivery Systems and Laboratory Diagnostics.

l) Výbor SFS berie na vedomie informáciu o poriadaní konferencie ECTNA, ktorá sa bude konať v dňoch 19.5.- 22.5.2011. Akcia je zameraná na nadstavbové vzdelávanie a získanie eurotitulu: EUROCAEMIST. Koordinátorom je doc. RNDr. Marta Sališová ( Katedra organickej chémie PrFUK Bratislava). Ďalšie podrobnosti poskytne menovaná učiteľka PrFUK.

m) Výbor SFS berie na vedomie, že v po piatich rokoch existencie časopisu Chem. Zvesti sa bude ďalšie obdobie riadiť „ Zmluvou o spolupráci, ktorú uzavrie VSCHS s príslušnými členskými spoločnosťami ASCHFS- súčasťou zmluvy bude aj určenie členského poplatku na ďalšie obdobie.

n)Výbor SFS berie na vedomie pozvánku na 31. vedecké sympózium: Industrial Toxicology, ktoré sa uskutoční 15.-17.júna 2011 vo Svite. Garantom tohto sympózia je Ing. Katarína Galbová z FCHPT STU.

o) Výbor SFS berie na vedomie pozvánku na 7. ročník vedeckého seminára VEDA A TECHNIKA V DEJINÁCH, ktorý organizuje Historický ústav SAV dňa10.5.2011 v Bratislave, na Kolembusovej ul.č.9.

p) Výbor SFS berie na vedomie informáciu, že rok 2011je rokom kedy náš časopis Česká a Slovenská farmácia má 60. ročník vydávania. Výbor sa pripája k iniciatíve jeho šéfredaktora.


Zapísala:

Doc.RNDr.M.Fulmeková.,CSc.,
vedecká sekretárka SFS
 

Prof.RNDr.J.Čižmárik,PhD.,
prezident SFS

 

 

 


Osobnosti