Zápisnica č. 80
zo schôdze výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 16.VI.2011 v Bratislave


 
Prítomní: J.Čižmarík, D.Grančai, R. Smieško, M. Fulmeková, I.Malík, D.Matušová, S. Plačková, A. Oleárová, T. Geročová.
 
Ostatní členovia ospravedlnení: M. Kuželová, A. Bartunek, K. Bauerová, M. Sýkorová, J. Selecka, M. Kyselicová, V. Kákošová, Ľ. Schmidtmayer.


 
Program:
1. Kontrola uznesení.
 2. Hlavné úlohy v II. polroku 2011
 3. Aktuálne problémy SFS
 4. Rôzne
 
Ad 1. Kontrola uznesení z výboru konaného dňa 10.3.2011. uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., - vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia sú splnené, okrem webovej stránky. Výbor SFS sa rozhodol predlžiť toto uznesenie do 30.09.2011. Opätovné sa ukladá predsedom sekcií a spolkom dodať stručné informácie v činnosti, ako podklad pre stránku SFS.

Ad 2. V druhom polroku 2011 hlavné akcie SFS budú:
a) 40. Konferencia: "Syntéza a analýza liečiv", ktorá sa uskutoční v Brne v dňoch 12.-14.09.2011 pri príležitosti 20. výročia založenia FaF VFU v Brne. Hlavný organizátor je ČFS, SFS je spoluorganizátor. Garantom tohto podujatia je doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, PhD., je predpoklad , že zo SR sa jej zúčastní okolo 40 účastníkov.
b) SFS bude participovať na organizovaní 63. Zjazdu chemikov, ktorý sa skutoční v dňoch 5. -9.9.2011 vo Vysokých Tatrách v rámci Medzinárodného roka chémie.
c) 16. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS, ktorý sa bude konať v rámci 2. medzinárodnej vedeckej konferencií: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-8.9.2011 v Nitre na SPU. Téma: Agrotechnológie liečivých rastlín.
d) Dňa 22.09.2011 sa bude konať konať XXI.. sympozium na Inchebe Bratislave "Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie"
e) Dňa 20.09.2011 v Bratislave -nemocnica Ružinov, bude pracovný deň Technologickej sekcie na tému "Liekové formy súčasnosti a budúcnosti".

Ad 3.
a) V roku 2012 si bude FaF UK v Bratislave pripomínať 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa budú konať viaceré vedecké, odborné a spoločenské podujatia. Na výzvu dekana FaF UK sa k zabezpečeniu dôstojného priebehu pripojí aj SFS. Ukladá sa prezidentovi SFS, aby prerokoval s vedením FaF UK konkrétnu formu participácie SFS na tomto jubileí.
b) V roku 2013 si bude SFS v Bratislave pripomínať 60. výročie svojho vzniku. Počas celého roka budú všetky akcie konať pod gesciou tohto jubilea. Výbor navrhuje aby sa pri tejto príležitosti vydalo monotematické číslo časopisov Farmaceutický obzor a Česká a Slovenská farmácie a pamätná medaila SFS k tomuto výročiu. Ukladá sa prezidentovi, aby prerokoval realizáciu týchto navrhovaných námetov.

Ad 4.
a) Výbor podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov:
b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s uvedením ocenenia Čestný člen SFS:
 Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.,
 Prof. MUDr. Karol Kapellér, DrSc.
c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenie Weberova cena SFS:
Doc. Ing. Jan Světlík, CSc.,
 Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s uvedením ocenenia Medaily PhMr. Vladimíra J. Žuffu:
PharmDr. Katarína Bauerová. CSc.,
 PhMr. Elena Šubjaková.
e) Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta SFS o úspešnom priebehu XX. sympózia klinickej farmácie, Lívie. Magulovej, ktoré na tému: Zvláštnosti farmakoterapie v pediatrii, sa uskutočnilo v dňoch 28.-29.04.2011 v Nitre.
f) Výbor SFS súhlasí s tým, aby doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD. bola MZ SR vymenovaná do funkcie Hlavná odborníčka pre farmaceutickú kontrolu a zabezpečovanie kvality liekov.
 
 
 
Zapísali
Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.
 vedúca sekretárka SFS 


Prof. RNDR. J.Čižmárik, PhD.
prezident SFS


Osobnosti