Zápis č. 97

        zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 24.09.2015 v Bratislave

 

Prítomní: J.Čižmárik, D.Grančai, M.Fulmeková, M.Sýkorová, T. Geročová, M.Kuželová, V.Kákošová, K.Bauerová, D.Matušová,   A. Oleárová, I.Malík, R.Smieško.

Neprítomní: S.Plačková,  A.Bartunek, Schmietdmayer, J.Selecká, M.Kyselicová – ospr.

Prizvaní:   S.Fialová, predsedníčka volebnej komisie.

Program: 1) Kontrola uznesení

                  2) Výsledky volieb do výborov sekcií a spolkov SFS

                  3) Aktuálne úlohy SFS

                  4) Rôzne

Ad1)   Kontrolu uznesení z výboru  konaného dňa 25.06.2015 uskutočnila doc.RNDr.Fulmeková,CSc.,

           Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad2)   Výbor SFS berie na vedomie správu predsedníčky volebnej komisie PharmDr.Silvie

            Fialovej,PhD.. Na základe tejto správy konštatoval:

 • Že voľby do výborov sekcií a spolkov sa uskutočnili v sekcii farmaceutickej chémie, farm.analýzy, prírodných liečiv, technológie, lekárnickej, klinickej farmácie a Spolku farmaceutov Martin.
 • Voľby sa neuskutočnili v sekcii dejín farmácie, homeopatických liekov, spolku farmaceutov Bratislavy a Západoslovenského kraja, Banskej Bystrici a Košice.
 • Výbor konštatuje, že doterajší predsedovia sekcii a spolkov zvolajú výbor na ktorom so zvolenými členmi výboru sa dohodnú na predsedovi sekcii a spolkov. Predsedovia z týchto sekcií a spolkov sa stanú členmi výboru SFS na roky 2016-2020.
 • Výbor SFS ukladá RNDr. Antonovi Bartunkovi, PharmDr. Monike Kyselicovej, PharmDr. Anne Oleárovej uskutočniť do 31.10.2015 voľby vo svojich sekciách a spolkov. Tieto budú vyhodnotené komisiou, aby sa mohli výsledky uzavrieť do 12.11.2015.

Ad3)    Bude prejednaný až 12.11.2015.

Ad4)    a) Výbor SFS súhlasí podľa Stanov s prijatím a realizovaním prihľášok za nových členov SFS:

                 PharmDr. Miroslava Tarhajová

 1. b) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS: doc.RNDr. Želmíre Bezákovej, CSc.
 2. c) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS: doc.Ing. Oľge Švajlenovej CSc., a doc. RNDr. Ružene Čižmárikovej,CSc.
 3. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia : Medaila PhMr. V.J. Žuffu: doc.RNDr. Márii Vítkovej, CSc.,
 4. e) Výbor SFS si pripomenul 70. výročie narodenia RNDr. Antona Bartunka, predsedu Sekcie dejín farmácie SFS a predsedu Klubu dejín farmácie pri Východoslovenskom muzeu. Pri príležitosti tohto jubilea mu výbor SFS srdečne zablahoželal a poprial veľa pevného zdravia, pohody a radosti z doteraz vykonanej úspešnej práce v prospech našej farmácie.
 5. f) Výbor SFS berie na vedomie informácie o diele prezidenta SFS Čižmárika ,J.: RNDr.PhMr. Ernest Alt- všestranný lekárnik, ktoré vydáva Herba, s.r.o., Bratislava 2015.
 6. g) Výbor SFS berie na vedomie informáciu o pripravovanej knihe: Čižmárik,J.: Prof. RNDr. PhMr. Magda Šaršúnová, DrSc. – prvá dáma kontroly liečiv, ktoré vydáva Herba s. r.o., Bratislava
 7. h) Výbor berie na vedomie obsah a úspešný priebeh 41. Lekárnických dní konaných 2.– 4. 7.2015 v Jasnej a vyslovuje poďakovanie organizačnému výboru lekárnickej sekcie.
 8. i) Výbor berie na vedomie obsah a úspešný priebeh 24. Sympózia klinickej farmácie Lívie Magulovej, konaného 11.9.2015 na FaF UK a vyslovuje poďakovanie organizačnému výboru klinickej farmácie.
 9. j) Výbor berie na vedomie úspešné usporiadanie jubilejného 20. Pracovného dňa, Sekcie prírodných liečiv konaného dňa 17.9.2015 v Kežmarských Žlaboch. Výbor vyslovuje organizátorom tohto podujatia srdečné poďakovanie.
 10. k) Výbor berie na vedomie usporiadanie 35.technologických dní v Jasnej pod Chopkom konané v dňoch 10.-11.9.2015. Výbor SFS vyslovuje poďakovanie organizačnému výboru Technologickej sekcie za úspešný priebeh podujatia.
 11. l) Výbor berie na vedomie informáciu RNDr. Romana Smiešku o konaní 38. Slovenskej konferencie farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícké pomôcky, ktorá bude dňa 25.-26.9.2015 v Žiline. K úvodnému slovu tejto akcie deleguje viceprezidenta SFS RNDr.Romana Smiešku.
 12. m) Výbor berie na vedomie informáciu PharmDr.A.Oleárovej, PhD.,predsedkyne Spolku farmaceutov Bratislavy a Západoslovenského kraja usporiadanie 32. Sympózia o nových liekoch dňa 16.10.2015 na Farmaceutickej fakulte UK.

 

 

 Zapísala:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.           Dr.h.c. prof.RNDr. J. Čižmárik, PhD.

                                                                                           prezident SFS

 

 


Osobnosti