Zápisnica č. 96

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,

konanej dňa 25.06.2015 v Bratislave

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, R. Smieško, M. Fulmeková, M. Kuželová, K. Bauerová,

                 I.Malík, D. Matušová, V. Kákošová,  S. Plačková,

 

Neprítomní: A. Bartunek, M. Sýkorová, J. Selecká, M. Kyselicová, 

                    Ľ. Schmidtmayer. A. Oleárová, T. Geročová – osprav.

 

Program:     1. Kontrola uznesení

 1. Príprava volieb do SFS na r. 2016 – 2020
 2. Aktuálne úlohy do SFS
 3. Rôzne

 

Ad. 1. Kontrolu uznesení z výboru  26.03.2015 uskutočnila doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli  splnené.

Ad. 2.    Výbor SFS  po rozsiahlej diskusii prijíma tento volebný poriadok na voľby do výboru SFS na roky 2016 -2020. Keďže na výbore dňa 26.03.2015  bolo rozhodnuté, že voľby budú dvojkolové, je potrebné aby:

               predsedovia jednotlivých sekcií a spolkov: Ivan Malík, Daniel Grančai, Miroslava Sýkorová, Anton  Bartunek, Desana Matúšová, Magdaléna Fulmeková, Monika Kyselicová, Vlasta Kákošová, Roman Smieško, Anna Oleárová,

               zostavili návrh kandidátky na minimálne troch členov ich výboru, v kandidátke nechajú priestor pre návrh ďaľších 4 potenciálnych členov, ktorých navrhnú členovia ich sekcií a spolkov. Takto zostavenú kandidátku rozošlú všetkým členom svojej sekcie, ktorí po zakrúžkovaní 7 členov odošlú svoj volebný návrh do 25.8.2015, predsedkyni volebnej komisie pani PharmDr. Silvii Fialovej, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava.

               Volebná komisia zosumarizuje a potvrdí výsledok volieb. Zvolených členov výboru

               zo sekcií a spolkov zašle do výboru SFS do 9.9.2015. Zvolený predseda sekcie alebo spolku sa stáva členom Výboru SFS.

                       V druhom kole na zasadnutí  Výboru SFS v septembri 2015  sa navrhnú 4  funkcionári na kandidátku výboru SFS ku ktorým môžu všetci členovia SFS navrhnúť ďaľších 5 kandidátov do výboru SFS. Svoju vyplnenú kandidátku zašlú členovia SFS do 23.11. 2015 predsedkyni volebnej komisie pani PharmDr. Silvii Fialovej, PhD., na vyššie uvedenú adresu. Volebná komisia výsledky volieb oznámi V SFS do 30.11.2015.

                        Na výbore SFS, ktorý sa bude konať začiatkom decembra sa zosumarizujú výsledky z volieb do sekcií a spolkov  výboru a na základe ktorých sa zostaví V SFS. Zvolený výbor sa ujme funkcií dňom 1.01.2016.

Ad 3      Výbor SFS konštatoval, že je potrebné uskutočniť nábor členov najmä mladšieho veku zo všetkých oblastí farmácie. Úloha trvalá, zodpovedný výbor SFS.

Ad 4     a) Výbor SFS súhlasí podľa Stanov s prijatím a realizovaním prihľášok za nových členov SFS: Mgr. Petra Capandová, PhD., PharmDr. Iva Kapustíková,PhD.,

                                    PharmDr. Matej Petrovič

 1. b) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS:

                      prof. RNDr. Miroslav  Repčák, DrSc.,

 1. c) Výbor SFS súhlasí podľa štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS:

                      RNDr. Tibor Melicherčík

 1. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. V.J.

                      Žuffu: PHR Dr.rer.nat. Harald Florsted, doc.RNDr.Štefánia Vaverková,CSc.,               e) Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie IV. Jarnej konferencie

                    Klinickej farmácie, ktorá sa uskutočnila 15.5.2015 v Bratislave na FaF UK

 1. Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie 35. Technologických dní v Jasnej

dňa 10.-11.9.2015. Hlavná téma: Výskum a vývoj liekových foriem v súčasnosti.

 1. Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie 24. Sympózia klinickej farmácie

Lívie Magulovej dňa 11.9.2015 na tému metabolické ochorenia v priestoroch

      Farmaceutickej fakulta UK v Bratislave.

 1. Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie 20. Pracovného dňa Sekcie prírodných liečiv 17.9.2015 v Kežmarských žľaboch.
 2. Výbor SFS odporúča MZ SR obsadiť miesto Hl.odborníka pre „Radiofarmaká“

PharmDr. Matejom Petrovičom.

 1. Výbor SFS berie na vedomie 90. výročie narodenia doc. RNDr. PhMr. Milana

Lehkého, CSc.,- Čestného člena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

Jubilantovi k tomuto výročiu srdečne blahoželáme.

Výbor SFS ukladá prezidentovi SFS vhodnou formou o tomto vzácnom jubileu informovať širokú odbornú verejnosť

 

 

 

 

             

Zapísala:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.           Dr.h.c. prof.RNDr. J. Čižmárik, PhD.

            vedecký sekretár  SFS                                               prezident SFS

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

V Z O R

K A N D I DÁ T K Y

do

výboru

 

Sekcie  Lekárnickej SFS na volebné obdobie 2016  -  2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Do výboru  navrhujem týchto kandidátov:

 

 • Luciu Černuškovú, CSc.,
 • Luciu Masarykovú,PhD.,
 • Janu Minichovú
 • PharmDr. Tomáš Tesař,PhD.,MBA
 • .............................................
 • ............................................
 • ............................................

 

Navrhovaného kandidáta je potrebné zakrúžkovať. Vyplnenú kandidátku zašlite do 25.8.2015 na adresu:

PharmDr. Silvia Fialová, PhD., Katedra farmakognózie  a  botaniky, Farmaceutická fakulta UK,

Odbojárov 10, 832 32  Bratislava

 

 

Bratislava                                                                                    Výbor SFS

25.06.2015

 

 


Osobnosti