Zápisnica č. 95

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,

konanej dňa 26.3.2015 v Bratislave

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, R. Smieško, M. Fulmeková, M. Kuželová, K. Bauerová,                  I.Malík, D. Matušová, V. Kákošová, A. Oleárová, T. Geročová

Neprítomní: A. Bartunek, M. Sýkorová, J. Selecká, M. Kyselicová, S. Plačková,                     Ľ. Schmidtmayer- osprav.

 

Program:     1. Kontrola uznesení

 1. Príprava volieb do SFS na r. 2016 – 2020
 2. Aktuálne úlohy do SFS
 3. Rôzne

 

Ad. 1. Kontrolu uznesení z výboru 4.12.2015 uskutočnila doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková,

           CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli

            splnené.

 

Ad. 2. V tomto kalendárnom roku 2015 končí volebné obdobie výboru SFS. SFS vypisuje

            preto voľby do svojho orgánu a jeho súčastí. V tejto súvislosti prijíma tieto uznesenia:

 1. Voľby do orgánov SFS budú korešpondenčné
 2. Výbor ustanovuje volebnú komisiu v zložení:

 predseda:

 PharmDr. S. Fialová, PhD.,

 členovia:

PharmDr. Katarína Rendeková, Mgr. Ivana Miláčková, PhD.

 1. Voľby budú 2 kolové

 

Ad. 3. SFS berie na vedomie usporiadanie IV. jarnej konferencie klinickej farmácie, ktorá sa   

           uskutoční 15.5.2015 na FaF UK v Bratislave.

Ad. 4.

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Stanov s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov: Ing. V. Frecer, DrSc.
 2. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia čestný člen SFS:

doc.RNDr. Zuzana Vitková, PhD., doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

 1. Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia Medaila PharmDr. J. Žuffu:

PharmDr. Vlasta Kákošová

 1. Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta SFS o potenciálnej možnosti zriadenia ceny doc. M. Lehkého. CSc, ktorá by sa udeľovala za originálne diela vo farmaceutických vedách. Poveruje prezidenta prerokovať podrobnejšie podmienky s riaditeľom Herby s.r.o., Bratislava p. Mgr. Lehkým. Termín: do najbližšieho výboru.

 

Zapísala:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.           Dr.h.c. prof.RNDr. J. Čižmárik, PhD.

                                                                                           prezident SFS

 

 

 

 

 

 

           

 

 


Osobnosti