Zápisnica č. 94

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,

konanej dňa 4.12.2014 v Bratislave

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai, R.Smieško, M. Fulmeková, K.Bauerová, M.Kuželová,  D.Matúšová, T.Geročová, A. Oleárová, V. Kákošová      

 

Neprítomní:     M. Sýkorová, I. Malík, J. Selecká, S. Plačková, Ľ. Schmidtmayer – osprav.

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

 1. Hlavné úlohy v prvom polroku 2015
 2. Aktuálne úlohy SFS
 3. Rôzne

 

Ad.1.   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 23.10.2014 uskutočnila doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala,  že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad.2.   V I. polroku  2015  hlavné akcie SFS budú:

 

 1. 5.2015 -   4. jarná konferencia klinickej farmácie v Bratislave -  Farmaceutická      fakulta UK.
 2. 5.2015 - 32.sympózium o nových liekoch – Farmaceutická fakulta UK

 

 1. - 4.7.2015 - 41. lekárnické dni,Grand hotel Jasná- Nízke Tatry.

 

Ad. 3

 1. a) Výbor  SFS  sa zaoberal aktuálnym stavom členskej základne, ktorý je k  dnešnému                dátumu  420. Konštatoval, že máme veľmi malý počet mladých absolventov farmácie            najmä z posledných 5 ročníkov (od roku 2009).

            Na základe tejto analýzy výbor SFS ukladá jednotlivým predsedom sekcií a spolkov,            Aby v okruhu svojej pôsobnosti vyvinuli aktivitu na získanie nových členov.

 

Ad. 4

 1. a) Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov :

           Mgr. Andrea Gálusová

 1. b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia: Čestný člen SFS:

            prof. MUDr. Michal Valenta, DrSc.,    

 1. c) Výbor SFS súhlasí s udelením ocenenia: Weberova cena SFS:

             prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc.,

 1. d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

            Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu : JUDr. Mária Mistríková

 

 1. e) Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie akcie: Moderná reumatológia pre

             lekárnikov, ktorú dňa 11.12.2014 v Galante usporiada SLeK, RLeK, SFS.

                                                                                       Zodp.:PharmDr.T.Geročová, PhD.,

                                                                                                                             

 

 1. f) Výbor SFS berie na vedomie pozvánku na 75th FIP World Congress of Pharmacy and        Parmaceutical Sciences, ktorý sa bude konať v dňoch 29.IX.-3.X.2015 v Düsseldorfe        na tému: Better practice-Second based, evidence driven.

                                          

 

 1. g) Výbor SFS berie na vedomie uskutočnenie slávnostného seminára k 85. výročiu         založenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV, ktorý sa uskutočnil 3.12.2014. 

    

 1. h) Výbor SFS berie na vedomie návrh na založenie Slovenskej apiterapeutickej            spoločnosti. Na funkciu predsedníčky je navrhovaná Ing. Zuzana Juríčková, PhD.,

          

 

 

Zapísala:

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,                     Dr.h.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,   

vedecká sekretárka SFS                                            prezident SFS

 

 

 

 

 

 


Osobnosti