Zápisnica č. 93

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,

konanej dňa 23.10.2014 v Bratislave

 

 

Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai, M. Fulmeková, K.Bauerová,   S. Plačková,     

 

Neprítomní:    Smieško, M. Kuželová, A. Bartunek, M. Sýkorová, I. Malík, J. Selecká,

 1. Kyselicová, D. Matúšová, V. Kákošová, S. Plačková, A. Oleárová,

                         Ľ. Schmidtmayer, T. Geročová - ospravedlnení

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

 1. Vyhodnotenie IX. zjazdu SFS
 2. Príprava odborných aktivít na rok 2015
 3. Rôzne

 

Ad.1.   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 16.5.2014 uskutočnila

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, 

že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad.2.   Výbor SFS sa zaoberal priebehom a obsahom IX. zjazdu SFS. Na základe analýzy konštatoval, že ilustroval najdôležitejšie  výsledky vo farmaceutických vedách za posledných 5 rokov. Do jeho programu prispeli všetky jeho vedecké sekcie. Celkove bolo na ňom prednesených 70 prednášok a prezentovaných 87 posterov. Na zjazd sa prihlásilo 352 účastníkov, ale aktívnych bolo 150. Aktívna účasť v jednotlivých sekciach zjazdu nebola rovnomerná. Udelené kredity 15.

            Výbor konštatoval, že IX. zjazd splnil svoj vytýčený cieľ.

Výbor ukladá prezidentovi, aby napísal súhrnnú správu do časopisov Česká      a Slovenská farmácia, vedeckej sekretárke, aby napísala do Lekárnických listov,  Lekárnika, Praktického lekárnictva a viceprezidentovi do Liečivých rastlín. Všetky abstrakty z prednášok a posterov sa vydajú v časopise Farm. obzor.

Nasledujúci X. zjazd SFS sa plánuje uskutočniť v roku 2019.

 

Ad 3. Výbor  SFS v roku 2015 plánuje uskutočniť tieto akcie:

 1. konferenciu Syntéza a analýza liečiv, ktorej garantom bude ČFS a bude sa konať v septembri 2015 pravdepodobne v Brne.
 2. Medzinárodná konferencia o aromatických, liečivých a koreninových rastlinách sa bude konať 16.-.18.09.2015 Kežmarské Žlaby -Vysoké Tatry.
 3. lekárnické dni, Jasná Nízke Tatry, Grand hotel. 2-4.07.2015

 

Ad 4 a) Výbor  SFS súhlasí podľa stanov s prijatím  a realizovaním prihlášok za nových      členov:

                  PharmDr. Martin Michalec

 

      b)Výbor SFS podľa štatútu súhlasí s udelením ocenenia čestný člen SFS:

         prof. MUDr. Dušan Dobrota,CSc.,

 

 1. c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

         Weberova cena SFS: Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.,

 

 1. d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

     Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu :

     PharmDr. Tibor Czuľba

 

 1. e) Výbor SFS ukladá predsedom sekcií zaslať plán akcií na rok 2015 SLS, ktorý bude zaradený do zoznamu akcií na uvedený rok. Termín :15.11.2014

 

 1. f) Výbor SFS berie na vedomie vydanie knihy: J. Čižmárik: Alois Borovanský farmaceutický chemik par exellence, ktorú vydalo vydavateľstvo Herba. s.r.o., Bratislava, 2014.

 

 1. g) Výbor SFS berie na vedomie splatenie faktúry SFS zo dňa 31.1.2014 za podiel na výrobe časopisu Česká a Slovenká farmacie, za rok 2012 vo výške 105 033,- CZK

 

 1. h) Výbor SFS berie na vedomie že doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD ukončil funkciu šéfredaktora Českej a Slovenskej farmacie, ktorému za dlhodobé pôsobenie vo funkcii šéfredaktora uvedeného časopisu vyslovuje SFS poďakovanie.
 2. ch) Výbor SFS berie na vedomie vymenovanie doc. Kateřiny Dvořáčkovej, PhD. (Ústav technologie liekov VFU Brno) do funkcie šéfredaktora Českej a Slovenskej farmacie od 1.10.2014. Výbor SFS jej želá v tejto funkcii veľa úspechov.

 

 1. i) Výbor SFS berie na vedomie obsah 15 lekárnického kongresu ktorý dňa 18.10.20144 v Žiline na tému Manažment farmakoterapie pacienta. Cesta k spokojnému pacientovi usporiadala Unipharma 1.lek. a.s. a regionálna lekárnická komora Žilina a Trenčín. Výbor SFS oceňuje trend týchto kongresov, ktorí prispieva k edukácii lekárnikov.

 

 1. j) Výbor SFS blahoželal PharmDr. K.Bauerovej k získaniu vedeckej hodnosti DrSc.

 

 1. k) Budúce stretnutie výboru SFS bude 4.12.2014 o 14.oo hodine u prof. Grančaia, katedra farmakognózie a botaniky.

 

Zapísala:

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,                     Dr.h.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,   

vedecká sekretárka SFS                                            prezident SFS

 

 

 

 

 

 


Osobnosti