Zápisnica č. 92

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,

konanej dňa 19.5.2014 v Bratislave

 

 

Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai,  R. Smieško,     M.Fulmeková, M. Kuželová,D. Matúšová,L.,Planková, S.Plačková, I. Malík, A. Oleárová, V. Kákošová,     

 

Neprítomní:    T.Geročová, K.Bauerová, M.Kyselicová - ospr. 

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

 1. Príprava programu IX. zjazdu SFS
 2. Rôzne

 

Ad.1.   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 6.3.2014 uskutočnila

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, 

že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad.2.

 1. a) Vedecká sekretárka SFS informovala SFS o stave prác na príprave IX. zjazdu

           Výbor sa uzniesol na tomto priebehu a obsahu:

 

           Registrácia 4.9.2014 8,00 – 12,00 hod.  – vo vestibule FaF UK Odbojárov 10

 

 1. Slávnostné otvorenie IX. Zjazdu SFS 4.9.2014 o 10,00 hod. v miestnosti č. 102
 • Kalinčiakova 8 – privítanie hostí a všetkých účastníkov
 1. Príhovor dekana Farmaceutickej fakulty UK
 2. Úvodná prednáška doc. PharmDr. Mareka Obložinského, PhD.
 3. Udelenie ocenení
 4. g) Príhovory hostí

 

 

Odborný program: 4.9.2014     

 

14,00 – 17,00 hod. - 43. konferencia Syntéza a analýza liečiv – č.m.102

14,00 – 17,00 hod. - 23. sympózium Klinickej farmácie  Lívie Magulovej, venované

 1.   výročiu výučby klinickej farmácie na FaF UK, téma zvláštnosti farmakoterapie rizikových skupín  -  č.m. 105 B

 

Posterová sekcia: 4.9.2014 od 17:00 – 18:00 hod., čitáreň knižnice FaF UK,

 

            5.9.2014          9,00-12,00      43. konferencia Syntéza a analýza liečiv č.102, 1. posch.    

                                                           Kalinčiakova 8

                                    9,00-12,00      23. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej č.  

105B. 1.posch., Kalinčiakova 8

                                    9,00-12,00      40. lekárnické dni a 31. sympózium o nových liekoch č.

                                                           101, 1.posch., Odbojárov 10, FaF UK

                                   9,00-12,00      18. sympózium Dejín farmácie č. 3 a 4 katedra jazykov

                                                           1.posch., odbojárov 10, FaF UK

9,00-12,00      Deň technologickej sekcie č. 105A, Kalinčiakova 8

12,00-13,00    prestávka

13,00-16,00    19. Pracovný deň Sekcie prírodných liečiv č. 419

13,00-17,00    40.lekárnicke dni a 31. sympózium o nových liekoch

17,00-18,00    posterová sekcia čitáreň knižnice FaF UK, 1.posch., Odbojárov 10

 

6.9.2014 (sobota)       9,00 – 11,30    panelová sekcia 7.min. vstupy

                                  

                                   Panel vedie: doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,

                                                        PharmDr. Peter Stanko

 

Členovia panelu: PharmDr. Štefan Krchňák – prezident PGEU     

                            Lekárnik na Slovensku a v zahraničí

                            RNDr. Jozef Slaný – MZ SR

                             Legislatíva  v lekárenstve

                            PharmDr. Tibor Czuľba – prezident SleK

                             Etika a morálka,  lekárnická česť a predaj lekární

                            Prof. PharmDr. Pavel Mučaji,PhD – dekan FaF UK

                             Lekárenská prax študentov FaF UK

11:30              Záver IX. Zjazdu SFS – prezident SFS .

                       Odovzdávanie certifikátov

 

 

Ad 3 a) Výbor  SFS súhlasí podľa stanov s prijatím  a realizovaním prihlášok za nových

 členov:

RNDr. Richard R. Senček, PhD.,

 

b)Výbor SFS podľa štatútu súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS:

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.,

doc. Ing. Oľga Švajlenová, CSc.,

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,

doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.,

doc. RNDr. Mária Blahová, CSc.,

 

 1. c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Weberova cena SFS:

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,

RNDr. Roman Smieško,

Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.,

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

 

 1. d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu :

Ing. Viliam Oravec, CSc.,

            PharmDr. Štefan Krchňák

 

 1. e) Výbor SFS podľa štatútu a návrh Sekcie dejín farmácie súhlasí s udelením medaile PhMr. Jána Halašu:

RNDr. Tomislav Jurík, CSc.,

 

 1. f) Výbor SFS berie na vedomie informáciu viceprezidenta o úspešnom priebehu a obsahu „Medzinárodnej konferencie o liečivých rastlinách a ich využití v terapeutickej praxi“, ktorá sa konala v dňoch 14.-16.5.2014 v Novoľubovnianskych kúpeľoch. Výbor SFS vyslovuje aktívnym účastníkom tohto podujatia srdečné poďakovanie.

 

 1. g) Výbor SFS berie na vedomie udelenie bronzovej medaile Propter Merita, PharmDr. Silvii Plačkovej, PhD. Srdečne blahoželáme.

 

 1. h) Výbor SFS berie na vedomie úspešný krst knihy Smieško, R. a kolektív: Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred rokom 1990. Výbor autorom zablahoželal k ich dielu a autorom poprial veľa ďalších úspechov v práci.

 

 

 

 

Zapísala:

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,                     Dr.h.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,   

vedecká sekretárka SFS                                            prezident SFS

 

 

 

 


Osobnosti