Zápisnica č. 91

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,

konanej dňa 6.3.2014 v Bratislave

 

 

Prítomní:         J. Čižmárik, D. Grančai,  A. Bartunek,  R. Smieško,     M. Fulmeková, M. Kuželová, I. Malík, V. Kákošová,  D. Matúšová, A. Planková

 

Neprítomní:    Ľ. Schmidtmayer,    M. Kyselicová, A. Oleárová – ospr. T. Geročová, I. Bauerová, M. Selecká, M. Sýkorová,

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

 1. Príprava IX. zjazdu SFS
 2. Rôzne

 

Ad.1.   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 12.12.2013 uskutočnila

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, 

že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad.2.   a) Výbor analyzoval stav príprav IX. Zjazdu SFS venovaného 95. výročiu založenia Univerzity Komenského. Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., vedecká sekretárka  pripravila pozvánky pre aktívnych prednášateľov v spolupráci a FarmiProfi a odoslala 1149 elektronických pozvánok pre farmaceutov zo školstva, praxe a distribúcie. Osobitne poslala pozvánky vybraným farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sú zamerané na výskum, vývoj nových molekúl až po klinickú prax a monitorovanie liečiv a liekov.

 

 1. b) Výbor SFS žiada predsedov sekcií o prípravu odborného programu (prednášky, postery). Súčasne pri tvorbe programu je potrebné požadovať krátky abstrakt (600 znakov) až jednu stranu pre  Abstrakty sa musia predložiť komisii SLeK, ako podklad pre získanie 15 kreditov. Predpokladaný počet prednášok je 70.

Termín dodania programu spolu s abstraktami do 15.5.2014

Zodpovední: Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. R. Smieško, predsedovia sekcií

 

 1. c) výbor ukladá viceprezidentom zabezpečiť panely pre odborné postery.

Termín: 31.08.2014

 

 1. d) výbor ukladá vedeckej sekretárke doc .RNDr. M. Fulmekovej rezervovať priestory pre konanie sympózií v termíne od 4.9. – 6.9.2014, miestnosť č. 102 slávnostné otvorenie a konferencia syntézy a analýzy liečiv.

Miestnosť 419 v termíne 5.9.2014 – 19. pracovný deň sekcie prírodných liečiv  

                                                               

Miestnosť 101 v termíne 5. – 6. 9.2014 – 40. lekárnické dni venované doc. M. Lehkému, CSc.

                                                               a    31.sympózium o nových liekoch

Miestnosť 105A v termíne 5.9.2014 – technologická sekcia

Miestnosť 105B v termíne 5.9.2014 – sekcia klinickej farmácie 23. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej.

Miestnosť na katedre jazykov 3 a 4 v termíne 5.9.2014 sekcia dejín farmácie  (18. sympózium dejín farmácie).

Vstupný priestor pre registráciu na Odbojárov 10 pred Aulou ako aj priestory pre farmaceutické spoločnosti, pred zasadačkou dekana a pred miestnosťou č. 101 ako aj pred Aulou

 

Ad 3 a) Výbor  SFS súhlasí podľa stanov s prijatím  a realizovaním prihlášok za nových členov:

Mgr. Katarína Hanáková

 

 1. b) Výbor SFS podľa štatútu súhlasí s udelením ocenenia čestný člen SFS:

prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.

 

 1. c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Weberova cena SFS:

Prof. MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc., RNDr. Ernest Alt, doc.Ing. Milan Karvaš, CSc., PharmDr. Silvia Plačková, PhD.

 

 1. d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu :

Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., PharmDr. Igor Minarovič, PhD.

 

 

 1. e) Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie 66. zjazdu asociácie českých a slovenských chemických spoločností, ktorý sa uskutoční 7. – 10. 9.2014 v Ostrave.

 

 1. f) Výbor SFS berie na vedomie organizovanie usporiadanie III. jarnej konferencie klinickej farmácie, ktorá sa uskutoční 8.4.2014 v SZU Bratislava. Hlavný usporiadateľ a garant konferencie: Sekcia klinickej farmácie SFS.

 

 1. g) Výbor SFS berie na vedomie udelenie ocenenia“ Pamätný list predsedu BSK, pani doc. RNDr. Magdaléne Fulmekovej, CSc. Členovia výboru jej k tomuto oceneniu srdečne blahoželali.

 

 1. h) Výbor SFS na základe požiadavky generálneho riaditeľa MZ SR, nominuje do Kategorizačnej rady pre dietetické  potraviny pána Mgr. Jaroslava Tótha, PhD. a Mgr. Petru Vajdulákovú.

 

 1. ch) Výbor SFS ďakuje Mgr. Milošovi Pagáčovi za sponzorský príspevok na činnosť SFS. Ukladá viceprezidentovi prof. Grančaiovi napísať ďakovný list menovanému kolegovi.

 

 

 

 

 

 

Zapísala:

doc. RNDr. M. Fulmeková,CSc.,                  Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,  

       vedecká sekretárka SFS                                               prezident SFS

 

 


Osobnosti