Zápisnica č. 90

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 12.12.2013 v Bratislave

 

 

Prítomní:         J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková, M. Kuželová, T. Geročová, K. Bauerová, I. Malík, A. Oleárová, D. Matúšová

 

Neprítomní:    Ľ. Schmidtmayer,   A. Bartunek,  M. Sýkorová,  J. Selecká, M. Kyselicová, R. Smieško, V. Kákošová,  S. Plačková

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

  1. Príprava IX. zjazdu SFS
  2. Rôzne

 

Ad.1.   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 12.9.2013 uskutočnila

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, 

že všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia ad. 4i, pretože Sekcia dejín  

farmácie SFS dodnes nedodala k tomuto stanovisko.

 

Ad.2.   Výbor SFS schvaľuje definitívne organizačné zabezpečenie  a pozvánku IX. Zjazdu

            SFS podľa tohto manuálu: viď príloha

 

Výbor  SFS súhlasí podľa stanov s prijatím  a realizovaním prihlášok za nových členov:

Mgr. Eva Kontseková.

 

b)Výbor SFS podľa štatútu súhlasí s udelením ocenenia čestný člen SFS:

prof. PharmDr. Alexander Hrabálek, PhD., RNDr. PhMr. Libor Nováček, CSc., prof. RNDr. Milan HUTT, CSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

 

  1. c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Weberova cena SFS:

Dr.h.c., prof. MUDr. Ján T. Vilček, DrSc.

 

  1. d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu :

PharmDr. Miloš Pagáč

 

 

  1. e) Výbor SFS vyhodnotil priebeh a obsah slávnostného spomienkového seminára k 100. výročiu narodenie prof. RNDr. Ľudovítovi Krasnecovi , ktorý sa konal 9.10.2013 na FaF UK. Výbor konštatoval, že bol dôstojným pripomenutím si významu tejto osobnosti v našich dejinách. Za chybu a vážny nedostatok považuje to, že sa ho nezúčastnil ani jeden člen výboru  Sekcie dejín farmácie SFS, hoci boli pozvaní.

 

  1. f) Výbor SFS berie na vedomie organizovanie VI. Liptovsko-oravských dní, ktoré sa budú konať v dňoch 23.-24. 5. 2014 na Oravskej priehrade na tému Prevencia a terapia v pediatrii. Organizátorom a garantom bude RNDr. Roman Smieško.

 

  1. g) Výbor SFS súhlasí s tým, aby v rámci edície Osobnosti farmaceutických vied ( Herba), bolo vydané dielo doc.RNDr.PhMr. Alois Borovanský, CSc., zo života a diela.

 

  1. h) Výbor SFS schvaľuje účasť na organizácii „10.Central European Symposium on Pharmaceutical Technology“ Portorož, Slovenia 18.-20.9.2014.

 

  1. i) Výbor SFS berie na vedomie konanie „ Medzinárodnej konferencie o liečivých rastlinách a ich využitie v terapeutickej praxi“ -16. V. 2014 (akcia prof. Grančai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,                     Dr.h.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,   

vedecká sekretárka SFS                                            prezident SFS

 


Osobnosti