Zápisnica č. 89

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 12.9.2013 v Bratislave

 

 

Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai,  M.Fulmeková, R. Smieško, K.Bauerová, I. Malík, A. Oleárová, D. Matúšová.

 

Neprítomní:    Ľ.Schmidtmayer,   A.Bartunek,  M.Kuželová,   S.Plačková, T.Geročová,    M.Sýkorová,  J.Selecká, M.Kyselicová, V. Kákošová.

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

 1. Hlavné úlohy v I. a II. polroku 2014
 2. Aktuálne problémy SFS
 3. Rôzne

 

Ad.1.   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 20.6.2013 uskutočnila

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala,  

že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad.2.   V dňoch 4. – 6.9.2014 v Bratislave usporiada SFS IX. Zjazd SFS. Hlavné heslo, ciele  

a zameranie IX. Zjazdu SFS bude“ Molekulové základy vo vývoji a výskume liečiv

a liekov“. V rámci IX. Zjazdu sa usporiada:

 

 1. konferencia: Syntéza a analýza liečiv
 2. sympózium: Z dejín farmácie
 3. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv
 4. Lekárnické dni
 5. Sympózium o nových liekoch
 6. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
 7. Technologické dni

       Homeopatické sympózium

 

 Počas celého Zjazdu bude prebiehať prezentácia posterových oznámení účastníkov z jednotlivých sekcií a spolkov SFS.

 

 

Organizačný výbor IX. Zjazdu SFS bude pracovať v zložení:

Prezident: Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,

Odborní garanti: RNDr. Anton Bartunek,  doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., PharmDr. Vlasta Kákošová, prof.RNDr.M. Kuželová, CSc., PharmDr. Desana Matúšová, PhD., PharmDr. Anna Olejárová PhD., PharmDr. Ivan Malík, PhD., RNDr. Roman Smieško, PharmDr. Monika Kyselicová, doc.Mgr. Martina Dubničková, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

 

 

Rámcový program IX. Zjazdu SFS:

 

4.9.2013 (štvrtok):      10:00 Aula FaFUK Slávnostné otvorenie

                                   10:15 úvodná prednáška doc.PharmDr. Mareka Obložinského, PhD.

                                   11:15-11:30 vystúpenie dekana FaF UK

                                   11:30-12:00 udeľovanie ocenení a vyznamenaní

                                    12:00-12:30 vystúpenie hostí

                                   14:00-18:00 program 43. konferencia Syntéza a analýza liečiv

 

 

5.9.2013 (piatok):       9:00 pokračovanie v programe 43. konferencie Syntéza a analýza liečiv

 1. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv
 2. Lekárnické dni
 3. Sympózium z dejín farmácie
 4. Sympózium o nových liekoch
 5. Sympózium klinickej farmácie
 6. Technologické dni

                              Homeopatické sympózium

 

                                   

6.9.2013 (sobota):      9:00-12:00 dokončenie 40.lekárnických dní

                                   12:00 záver

 1. Zjazd SFS poveruje prezidenta SFS Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,

 aby listom informoval dekana fakulty o konaní IX. Zjazdu a možnosti ho usporiadať v priestoroch  FaF UK, v dňoch 4.-6.9.2014 v Bratislave.

 

Ad.2.a.) V I. polroku 2014 bude SFS poriadať tieto akcie: III.jarná konferencia o klinickej

   farmácii, ktorá sa uskutoční 8. apríla 2014.

 

 

Ad.2.b.) VI. Oravsko-liptovské dni,  máj – jún 2014 upresní          RNDr. Smieško.

 

 

 

Ad.3.   Prezident SFS referoval o uskutočnenom prieskume členstva SFS. Z jeho výsledkov vyplynulo, že v súčasnosti má SFS 466 členov. Čo je z celkového stavu asi 5000 farmaceutov činných vo farmácii značne nízke percento. Výskum ďalej ukázal, že až 50 učiteľov FaFUK nie sú členmi SFS.

            Keďže veková hranica aktívnych členov SFS sa posúva stále do vyšších rokov (okolo 50-55-60) je potrebné posilniť členskú základňu o nových mladých farmaceutov hlavne tých, ktorí sú v postgraduálnom štúdiu.

            Výbor SFS preto znovu apeluje na predsedov sekcií a spolkov aby v rámci svojho pôsobenia a pracovného zadelenia vyvinuli aktivitu na prijímaní nových členov.

                                  

Ad.4.a)  Výbor SFS  podľa stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových

členov, týchto kolegov: Mgr. Filip Dikant, doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD., Mgr. Lukáš Stanzel, Mgr. Dominika Krajčiová, Mgr. Matúš Pupák, doc. M. Obložinský, Ing. Jarmila Oremusová, CSc., Mgr. Andrea Forgácsová, Mgr. Katarína Štofirová, Mgr. Katarína Hanáková, Mgr. Miroslava Kameníková, Mgr. Eduard Huorka, Mgr. Júlia Urdová.

 

Ad.4.b)  Výbor SFS podľa štatútu súhlasí s udelením ocenenia čestný člen SFS:

            prof. RNDr. Gustáv Plesch, Dr.Sc.

            prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.,

 

 

Ad.4.c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Weberova cena SFS:

   MVDr. Miloš Jesenský, PhD.,

 

Ad.4.d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu týmto kolegom: doc.Ing. PhDr. Július Ondrej, CSc.

 

Ad. 4.e) Výbor SFS sa zaoberal analýzou obsahu a priebehom 39.lekárnických dní, ktoré sa

konali 27.- 29.6.2013 v Novom Smokovci. Bolo konštatované, že mali aktuálny obsah, dobré organizačné zabezpečenie a účasť. Výbor vyslovuje organizátorom poďakovanie.

 

Ad. 4.f) Výbor SFS berie na vedomie organizovanie 6. slovensko-českej konferencie klinickej

farmakológie, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.10.2013 na Štrbskom plese, Vysoké Tatry.

 

Ad. 4.g) Výbor SFS súhlasí s udelením Striebornej medaily Propter Merita SLS, prof. Ing.        Jozefovi Lehotayovi, Dr.Sc., čestnému členovi SFS k jeho významnému životnému jubileu.

 

Ad. 4.h) Výbor SFS analyzoval priebeh a obsah  42. konferencie Syntéza a analýza liečiv,

ktorú organizovala ČFS a SFS v dňoch 2.-5.9.2013. Na základe analýzy jej priebehu sa konštatovalo, že konferencia pokrok v oblasti farmaceutickej chémie  bola obsahovo a organizačne dobre pripravená. Výbor vyslovuje organizačnému výboru konferencie poďakovanie.

 

Ad. 4.ch) Výbor SFS odporúča, aby obsah jednotlivých referátov, príspevkov a vystúpení

Slávnostného seminára k 100.výročiu narodenie prof. RNDr. Ľudovítovi Krasnecovi bol uverejnený v časopise Farmaceutický obzor.

 

Ad. 4.i) Výbor SFS na základe návrhu Sekcie Dejín farmácie   súhlasí s udelením Medaile PhMr. Jána Halašu, prof. RNDr. Ľudovítovi Krasnecovi in memoriam.

 

Ad. 4.j) Výbor SFS poveruje prof. J. Čižmárika, PhD., vypracovaním a prednesením

príspevku: Historický odkaz prof. RNDr. Ľudovíta Krasneca na Slávnostnom seminári FaFUK a SFS dňa 9.10.2013.

 

Ad 4.k) Výbor SFS upozornil jednotlivých predsedov sekcií a spolkov SFS, aby využili

možnosť oboznámiť členov o svojich slávnostných akciách cestou Kalendára podujatí SLS na rok 2014.

 

Ad. 4.l) Výbor SFS berie na vedomie zriadenie Dvorany slávy slovenskej medicíny, ktorá sa

otvorila 9.9.2013v budove sídla Slovenskej lekárskej spoločnosti na Cukrovej ulici 3, v Bratislave.

 

Ad. 4.m) Výbor SFS berie na vedomie informáciu RNDr. Romana Smieška o diele História

farmácie v Žilinskom kraji.

 

Ad. 4.n) Výbor SFS berie na vedomie informáciu prof. J. Čižmárika, PhD. O dokončení diela:  doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc., Zo života a diela (Herba, Bratislava) 2013.

 

 

 

 

Zapísala: doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,                 Dr.h.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,   

vedecká sekretárka SFS                                            prezident SFS


Osobnosti