Zápisnica č. 88

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 20.6.2013 v Bratislave

 

 

Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai,  M.Fulmeková, T.Geročová,    I.Malík R. Smieško, A.. Oleárová, M.Kuželová,   V. Kákošová

 

Neprítomní:    A.Bartunek,  M.Sýkorová,  J.Selecká, M.Kyselicová, Ľ.Schmidtmayer,   D. Matúšová, S.Plačková, K.Bauerová

 

 

Program:         1. Kontrola uznesení

  1. Hlavné úlohy v II. polroku 2013
  2. Aktuálne problémy SFS
  3. Rôzne

 

Ad.1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 7.3.2013 uskutočnila   doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad.2.  V druhom polroku 2013 výbor SFZ plánuje tieto akcie

 

a/ slávnostný spomienkový  seminár k 100. výročiu narodenia prof. RNDr. Ľudovíta Krasneca

    (9.10.2013)

 

b/ 42. konferencia Syntéza  a analýza  liečiv, ktoré organizuje  ČFS v spolupráci s SFS

    vo Velkých Karlovicích  v hoteli Soláň v Beskydách v dňoch 2.-.5.9.2013

 

c/ Sympózium Syntéza  a analýza  liečiv  a látok ovplyvňujúcich životné prostredie

    v novembri 2013 na FaFUK. Garant podujatia bude PharmDr. I. Malík

 

 

Ad.3.  Výbor SFS sa zaoberal doterajším stavom spolupráce SFS s periodikami Česká a slovenská farmácia, Monitor medicíny SLS, Farmaceutický obzor, Liečivé rastliny, Lekárnické listy, Poradca lekárnika a konštatoval, že SFS včas reaguje prakticky na všetky vyžiadané materiály. Na základe analýzy možno spoluprácu s odbornými periodikami považovať za optimálnu.

 

Ad. 4. a)Výbor podľa stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov:

Boronová K.

      

             

  1. b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS :

     prof.RNDr. Ľudovít Krasnec in memoriam

     prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc.

     Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Zýha, DrSc.

 

                         

  1. c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Weberova cena SFS: Dr.h.c., prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc, prof.RNDr. Ľudovít Krasnec in memoriam, doc.RNDr. PhMr. Milan Čeladník, CSc.

 

  1. d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu týmto kolegom:

PharmDr. Alan Dudinský, prof.RNDr. Ľudovít Krasnec in memoriam

 

  1. e) Výbor SFS berie na vedomie slávnostný krst knihy Košťalová D., Fialová S., Račková Ľ. : Fytoterapia v súčasnej medicíne, ktorý sa uskutočnil 20.3.2013 na FaFUK: Výbor SFS blahoželá autorkám k vydaniu tohto diela.

       

  1. f) Výbor SFS sa zaoberal analýzou obsahu a priebehu Slávnostného seminára usporiadaného 17.5.2013 k 60. výročiu založenia SFS. Konštatoval, že mal dôstojný, adekvátny priebeh aj účasť.   

 

  1. g) Výbor SFS berie na vedomie, že prezidentovi SFS Jozefovi Čižmárikovi 20.5.2013 bolo udelené štátne vyznamenanie : Medaila prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania v oblasti farmaceutických vied. Členovia výboru mu blahoželali.

 

h/ Výbor SFS  uskutočnil krst diela : Krasnovský B., Senček R.,  Uher M. : Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. História farmaceutického priemyslu na Slovensku, STU Bratislava 2013. Toto dielo významnou mierou zapĺňa ďalšie  „biele miesto“ v histórii farmácie u nás. Výbor SFS blahoželal a poďakoval autorom za jeho vydanie.

 

ch/ Výbor SFS schvaľuje spoluúčasť SFS na Slávnostnom seminári  usporiadanom pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. RNDr. Ľudovíta Krasneca, ktorý sa uskutoční s FaFUK 9. októbra 2013. Koordináciou prác na tomto seminári poveruje prezidenta SFS.

 

i/ Výbor SFS berie na vedomie priebeh a obsah jarná konferencia klinickej farmácie, ktorá sa uskutočnila 18.-19.4.2013 Výbor vyslovuje srdečné poďakovanie.

 

j/ Výbor SFS berie na vedomie informáciu RNDr. Romana Smieška o pripravovanom diele o histórii farmácie v Žilinskom kraji.

 

k/ Výbor SFS berie na vedomie, že FaF UK získala akreditáciu  MZSR pre špecializačné štúdium v špecializačnom odbore  lekárenstvo.

 

  1. l) Výbor SFS poveruje Čižmárika a Grančaia zaslať list RNDr. A Bartunkovi, týkajúci sa návrhu na udelenie Medaile PhMr.J. Halašu, Sekcie dejín farmácie SFS, prof.RNDr. Ľudovítovi Krasnecovi  (in memoriam).

 

 

 

 

     

 

Zapísala:

doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,                     prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,  

vedecká sekretárka SFS                                            prezident SFS

 

 

 

 

 


Osobnosti