Z á p i s n i c a   č. 75

 zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konaného dňa 17.06.2010

 

                        

P R O G R A M :   1.   Kontrola uznesení

  1. Hlavné akcie SFS v II. polroku 2010
  2. Aktuálne problémy práce SFS
  3. Rôzne

      

  ad1/ Kontrolu uznesení z výboru SFS konaného 18.03.2010 uskutočnil prof.  Grančai - vedecký sekretár  SFS.  Analýza  tohto  bodu  ukázala,  že všetky uznesenia sú  splnené.

 

  ad2/ a/ Hlavné akcie SFS v II. polroku 2010 budú:

  1. konferencia Syntéza a analýza liečiv, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. – 4. 9. 2010 v

              Modre v priestoroch študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania

              Univerzity Komenského (CDV UK) v Modre-Harmónii.

          b/  Pracovný deň“ Žena a homeopatia II, ktorý sa uskutoční 21.10.2010 v Bratislave.

               Organizátorom je Sekcia homeopatických liekov.

          c/   Konferencia: 25 rokov medzinárodných konferencií o liečivých rastlinách a 

  1. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS, ktorý sa bude konať v dňoch
  2. – 10.9.2010 v Ľubovnianskych kúpeľoch.

         d/ XXIX. sympózium: Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie,

               ktoré sa bude konať v rámci Incheby 24.9.2010. Gestorom tejto akcie bude Sekcia

               farmaceutickej chémie SFS.

 

ad3/ a/ Výbor SFS hodnotil súčasný stav v členskej základni SFS. Konštatoval, že v ostatnom

            čase pribúda malý počet členov z nižších vekových kategórii. Naďalej preto ostáva

            úloha zapojiť túto kategóriu farmaceutov za členov.

 

         ad4/ a/ Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov             týchto kolegov: Bugáňová,Z., Gališinová,J.

                 b/  Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS:

                    Ing Hanka Rážová

                      PGS.TS.Trinh Van Lau

               c/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

                    Doc. PharmDr. Lívia Magulová, PhD. 

               d/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu:

                      Doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc.

               e/  Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta SFS zo zasadnutia P SLS, ktoré sa konalo dňa 1.6.2010.

                f/   Výbor SFS berie na vedomie ďakovný list Ing. Emila Dobiaša, generálneho riaditeľa

                      EXPO CENTER a.s. Trenčín za participáciu SFS na 6. ročníku medzinárodnej

                      zdravotníckej a farmaceutickej výstavy, ktorá sa konala v apríli 2010 v Trenčíne.

                g/   Výbor SFS súhlasí s odbornou garanciou 7. ročníka medzinárodnej

                      zdravotníckej a farmaceutickej výstavy MEDIA PHARMA, ktorá sa bude konať

                      v dňoch 25.-26.5.2011 v Trenčíne.

                h/ Výbor SFS berie na vedomie úspešné XXXVI. lekárnické dni a IV. liptovsko-oravské lekárnické dni usporiadané v dňoch 10.-12.6.2010 v Ružomberku. Výbor SFS vyslovuje poďakovanie všetkým organizátorom za všestrannú aktivitu a prácu.

              ch/  Výbor SFS berie na vedomie informáciu P SLS, že SLS bude vydavateľom časopisu

                      Medicínsky monitor.

 

 

 

 

 

 

 Zapísal:

 

               Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.                        Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

                          vedecký sekretár SFS                                                prezident SFS


Osobnosti