Zápisnica   č. 78

 zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej dňa 17.12.2010

 

Prítomní:  Čižmárik, Grančai, Bauerová, Fulmeková, Geročová, Matušová, Bartunek,

                 Oleárová                        

Ostatní členovia výboru ospravedlnení.

 

P R O G R A M :   1.   Kontrola uznesení

  1. Výsledky volieb do výboru SFS
  2. Rôzne

      

  ad1/ Kontrolu uznesení z výboru SFS konaného 18.11.2010 uskutočnil prof.  Grančai - vedecký sekretár  SFS.  Analýza  tohto  bodu  ukázala,  že všetky uznesenia sú  splnené.

 

  ad2/   Výbor vyhodnotil výsledky volieb do výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktoré predložila PharmDr. Tatiana Geročová, PhD. Konštatoval, že do Výboru SFS boli zvolení  Čižmárik, Grančai, Fulmeková, Smieško, Plačková, Kuželová, Bauerová.

           Na základe volieb bude výbor SFS vo funkčnom období 2011-2015 pracovať v tomto zložení:

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.              -    prezident

Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.               -    viceprezident

RNDr. Roman Smieško                                -    viceprezident

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.   -    vedecký sekretár

Doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.      -    člen

RNDr. Anton Bartunek                                 -    člen

RNDr. Katarína Bauerová, CSc.                   -    člen

RNDr. Miroslava Sýkorová, PhD.                 -    člen  

PharmDr. Ivan Malík, PhD.                           -    člen

PharmDr. Jana Selecká                                  -    člen

PharmDr. Monika Kyselicová                       -    člen

PharmDr. Desana Matušová, PhD.                -    člen

PharmDr. Vlasta Kákošová                           -    člen

PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MBA        -    člen

PharmDr. Anna Oleárová, PhD.                    -    člen

PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer                -    člen

PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.                -    člen

                                                                                                                           

ad3/ a/ Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov             

            týchto kolegov :  PharmDr. Jana Selecká,  Mgr. Anna Mrižová

                 b/  Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS:

                    Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.mult.

               c/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

                    RNDr. Ivan Matel, Prof. Ing. Juraj Tölgyess, DrSc.

               d/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu:

                      Doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.

                               RNDr. Mária Všetečková

                e/  Výbor SFS súhlasí z uzatvorením Dohody o spolupráci medzi Českou farmaceutickou spoločnosťou (ČFS) a  Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou a (SFS)  týkajúcou sa spolufinancovania časopisu Česká a Slovenska farmacie. 

                f/ Výbor SFS sa uzniesol na projekte vypracovania www. stránky SFS, ktorá by komplexne informovala o jej činnosti a podujatiach.

 

 

                     Predsedajúci schôdze poďakoval doterajšiemu výboru SFS za jeho prácu, novému výboru poprial veľa úspechov a všetkým zaželal pekné, šťastné a pokojné vianočné sviatky a v novom roku 2011 pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.          

 

 

 

 

 

 Zapísal:

 

               Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.                        Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

                          vedecký sekretár SFS                                                prezident SFS

 

 

 

 

 


Osobnosti