Z á p i s n i c a   č. 77

 zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej dňa 18.11.2010

 

                        

P R O G R A M :   1.   Kontrola zápisnice

  1. Výsledky volieb do výborov sekcií a spolkov SFS
  2. Rôzne

      

  ad1/ Kontrolu uznesení z výboru SFS konaného 30.09.2010 uskutočnil prof.  Grančai - vedecký sekretár  SFS.  Analýza  tohto  bodu  ukázala,  že všetky uznesenia sú  splnené.

 

  ad2/   Výbor SFS vyhodnotil výsledky volieb do výborov sekcií a spolkov SFS. Konštatoval na základe volebných lístkov, že členmi výborov sa stavajú:

            Sekcia prírodných liečiv:           Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

                                                               Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

                                                               PharmDr. Hana Kollegová

                                                               Ing. Pavol Čupka, CSc.

            Sekcia homeopatických liečiv:  Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.

                                                               PharmDr. Monika Kyselicová

                                                               PharmDr. Andrea Liščáková, PhD.

                                                               Mgr. Jana Kulichová

                                                               PharmDr. Mária Rolincová

                                                               PharmDr. Tamara Lajčáková

           Sekcia technologická:                 Doc. RNDr. Marián Žabka, CSc.

                                                               PharmDr. Desana Matušová, PhD.

                                                               PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.

                                                               Mgr. Elena Brižeková

                                                               Mgr. Marta Vaneková

          Sekcia lekárnická:                        Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

                                                               PharmDr. Lucia Černušková, CSc.

                                                               PharmDr. Jana Minichová

                                                               PharmDr. Danica Bošanská

                                                               PharmDr. Margita Ondraská

                                                               PharmDr. Miroslav Schranz

           Sekcia klinickej farmácie:          Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

                                                               PharmDr. Vlasta Kákošová

                                                               PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MBA

                                                               PharmDr. Mária Göböová

                                                               Doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

                                                               PharmDr. Blažena Cagáňová

           Sekcia dejín farmácie:                RNDr. Anton Bartunek

                                                               Doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

                                                               PharmDr. Tünde Ambrus, PhD.

                                                               PhDr. Tomáš Hamar

                                                               PharmDr. Jozef Blahovec

       

 

        

    

           Sekcia farmaceutickej chémie:                    PharmDr. Ivan Malík, PhD.

                                                                                Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

           Sekcia analýzy liečiv:                                  RNDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

                                                                                RNDr. Alexandra Planková, PhD.

           Spolok farmaceutov Bratislavy

                                   a Západoslovenského kraja: RNDr. Mária Mušková, CSc.

                                                                                 PharmDr. Anna Oleárová, PhD.

                                                                                 PharmDr. Jana Klimasová, PhD.

                                                                                 PharmDr. Dáša Babiaková

                                                                                 Mgr. Lucia Skokanová

           Spolok farmaceutov Banská Bystrica:          PharmDr. Pavol Černák

                                                                                 PharmDr. Vladimír Báňas

                                                                                 PharmDr. Anna Florovičová

                                                                                 PharmDr. Lucia Rogožanová

                                                                                 PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer

           Spolok farmaceutov Martin:                         RNDr. Roman Smieško

                                                                                 PharmDr. Alena Chytilová

                                                                                 PhMr. Viera Mokrišová

                                                                                 PharmDr. Antonín Kozák

           Spolok farmaceutov Košíc

                                 a Východoslovenského kraja: PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová

                                                                                 PharmDr. Jana Selecká

                                                                                 PharmDr. Anna Mrižová

          Poznámka: do konania budúceho výboru SFS si členovia sekcií a spolkov zvolia

                             predsedov.

          Súčasní členovia výboru SFS navrhujú na ďalšie funkčné obdobie týchto členov:

                                                                          Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

                                                                          Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

                                                                          Doc.RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

                                                                          RNDr. Roman Smieško                                                                    

ad3/ a/ Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov             

            týchto kolegov :  Mgr. Daniela Scholtzová, PharmDr. Tünde Ambrus, RNDr. Anna Florovičová, PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, Mgr. Miroslava Snopková, rod. Krošláková, Mgr. Lucia Bogožanová, rod. Brnčíková, Mgr. Vladimír Báňas, Mgr. Lukáš Hubčík, Mgr. Roman Staník, Mgr. Renáta Kollárová, Mgr. Silvia Huláková, PharmDr. Jana Klimasová, rod. Kmecová,  Mgr. Dáša Babiaková, RNDr. Jozef Blahovec, Ing. Pavol Čupka.

                 b/  Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS:

                    Prof. MVDr. Jozef Sokol, DrSc.

               c/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

                    Doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc. 

               d/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu:

                     RNDr. Mária Švejnochová

                     Doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

             

 

 

 

 

                e/  Výbor SFS berie na vedomie pozvanie na 63. zjazd chemikov, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-9.9.2011 vo Vysokých Tatrách v znamení Medzinárodného roka chémie.

                f/   Výbor SFS berie na vedomie informáciu z IUPAC a UNESCO, že rok 2011 bude Medzinárodným rokom chémie. V rámci tohto príde na Slovensko súčasná prezidentka IUPAC pani prof. dr. N.Y.Moreau.

                g/  Výbor SFS berie na vedomie ocenenie Čestný člen Českej farmaceutickej spoločnosti prof.RNDr. Danielovi Grančaiovi, CSc. Výbor mu k udeleniu tohto vysokého ocenenia srdečne blahoželá.

                h/  Výbor SFS súhlasí s tým, aby SFS bola jedným z odborných garantov výstavy MEDIMPHARM, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.-26.5.2011 v Trenčíne. Ide o 7. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy, ktorá bude v areáli EXPO CENTER a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 Zapísal:

 

               Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.                        Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

                          vedecký sekretár SFS                                                prezident SFS

 

 

 

 

 


Osobnosti