Zápisnica č.87
zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 7. 3. 2013 v Bratislave


Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai,  M.Fulmeková, R. Smieško, S. Plačková,  A. Oleárová, M.Kuželová, K.Bauerová, D. Matúšová

Neprítomní:    A.Bartunek,  M.Sýkorová,  J.Selecká, M. Kyselicová, Ľ.Schmidtmayer,  V. Kákošová,  T.Geročová,    I.Malík

 

Program:        

1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy v I. polroku 2013
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne

Ad.1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 4.12.2012 uskutočnila   doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad.2.  Za hlavné akcie v I. polroku  SFS považuje:

a/ slávnostný seminár k 60. výročiu vzniku SFS, ktorý sa uskutoční 17.05.2013. Program podľa priloženej pozvánky
b/ 39. Lekárnicke dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27.-29.06.2013 v Kúpele Nový Smokovec. Téma: ochorenia kože, ich prevencia a terapia.
c/ II.jarná konferencia a 22.sympózium klinickej  farmácie, ktoré sa budú  konať v dňoch18. a 19. 4. 2013 v Bratislave.
d/ 18. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS, ktorý sa uskutoční 12.6.2013 v Bratislave

Ad 3. Výbor sa zaoberal súčasným stavom v členskej základni. Konštatoval, že SFS má v súčasnosti 466 členov, to znamená, že v ostatnom čase poklesol. Nakoľko každoročne promuje na FaFUK značné množstvo absolventov, výbor doporučuje orientovať sa na nich, aby stúpili do radov SFS.

Ad.4.

a) Výbor podľa stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov: Mgr. Peter Nemeček, PhD.        

b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS :

  • RNDr. Ivan Matel,
  • prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.,
  • prof. MUDr. Ján Vilček, DrSc.,
  • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.,
  • prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.,                         

c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

 Weberova cena SFS: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu týmto kolegom:

  • Mgr.Eva Šmicerová,
  • MUDr. Karol Mika

e) Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie 65. zjazdu chemikov, ktorý sa bude konať  9.9.-13.9.2013 v hotelovom komplexe Hutník, Tatranské Matliare.        

f) Výbor SFS zaregistroval vydanie knihy  RNDr. Antona Bartunka: Dejiny slovenského lekárnictva  I.  Členovia V SFS blahoželajú autorovi k vydaniu tohto výnimočného diela. 

g) Výbor SFS berie na vedomie vydanie biografie: Osobnosti farmaceutických vied. Milan Lehký, ktorú napísal Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.,

h/ Výbor SFS súhlasí s tým, aby bola prof.  RNDr. D.Gančaiovi udelená bronzová medaila Propter  merita SLS.

ch/ Výbor SFS súhlasí s tým, aby bola doc.RNDr.M. Fulmekovej, CSc. udelená bronzova medaila Propter  merita SLS.

i/ Výbor SFS súhlasí s tým, aby bola RNDr.Romanovi Smieškovi udelená strieborná medaila Propter  merita SLS.

j/ Výbor SFS súhlasí so zakúpením 100 kusov brožúry: Krasnovský, Senček, Uher, : Dejiny farmaceutického  priemyslu, Bratislava, 2013

k/ Výbor SFS zablahoželal prezidentovi Dr.h.c.prof. RNDr. Čižmarikovi, PhD., k jeho 70. narodeninám.

Zapísala:
doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS                                          

Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident SFS

 

 

 

 


Osobnosti