Zápisnica č.86
zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 4.12.2012 v Bratislave


Prítomní:         J.Čižmárik, D.Grančai,  M.Fulmeková, K.Bauerová,  S.Plačková

Neprítomní:    A.Bartunek,  M.Sýkorová,  J.Selecká, M.Kyselicová, Ľ.Schmidtmayer,  R. Smieško, A. Oleárová, V. Kákošová, D. Matúšová,  T.Geročová,   M.Kuželová,  I.Malík

Program:        

1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy I. polrok 2013
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne

Ad.1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 6.9.2012 uskutočnila   doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu  ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad.2.

a)  Rok 2013 je rokom 60. výročia vzniku SFS. Toto výročie si pripomenieme 17.5.2012 slávnostným seminárom,na ktorom sa zanalyzujúdoterajšie výsledky činnosti SFS. Seminár sa plánuje uskutočniť 17.5.2012 (piatok) od 1100   do  13 00 hodiny, po jeho skončení sa plánuje malé občerstvenie.

b) Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie 39.lekárnických dní organizované lekárnickou sekciou. Uvedené podujatie sa bude konať v dňoch 27.-29.6.2013 v Novom Smokovci, Kúpele Nový Smokovec. Hlavná téma: Ochorenia kože, ich prevencia a terapia.

Ad.3.

a)Výbor SFS berie na vedomie, že SFS sa stala spoluorganizátorkou slávnostného semináre k 55. výročiu vzniku Katedry farmaceutickej chémie FaF UK, ktorý sa uskutoční 14.12.2012 na FaF UK. S aktívnym príspevkom vystúpi prof. Čižmárik.

b) Výbor SFS analyzoval priebeh osláv 60. výročia založenia FaF UK. Konštatoval, že všetky akcie SFS prispeli k dôstojnému priebehu tohto jubilea. Výbor SFS vyslovuje garantom jednotlivých podujatí poďakovanie za prácu s organizáciou týchto akcií.

Ad.4.

a) Výbor podľa stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov:  PharmDr. Daniela Mináriková PhD, Mgr. Katarína Antlová,  PharmDr. Ivona Malovecká – KORF FaFUK, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS : prof.RNDr.Vladimír Karpenko,CSc.                          

c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

 Weberova cena SFS: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

 d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu týmto kolegom:

  • RNDr. Ľubica Búčiová,CSc.

 e) Výbor SFS berie na vedomie materiál : Pravidlá a sponzorovanie odborných, vedeckých a vzdelávacích podujatí  - spolupráca SLS a jej odborných spoločností s farmaceutickým priemyslom

        f) Výbor SFS prerokoval obsah listu generálnehoriaditeľa MZ SR týkajúceho sa nominácie na miesta hlavných odborníkov  MZ SR a uzniesol sa navrhnúť:

  • doc.RNDr. Evu Sedlárovú, PhD. – hlavný odborník pre farmaceutickú kontrolu a zabezpečovanie kvality liekov
  • doc.RNDr. Mariana Žabku, PhD. - hlavný odborník pre farmaceutickú technológiu
  • RNDr. Borisa Bobovnického, CSc. - hlavný odborník pre farmaceutické laboratórne činnosti
  • doc.PharmDr. Miroslavu Sýkorovú, PhD. - hlavný odborník pre technológiu rádiofarmák
  • doc.RNDr. Magdalénu Fulmekovú, CSc. - hlavný odborník pre  lekárenstvo
  • prof.RNDr. Magdalénu Kuželovú , PhD. - hlavný odborník pre klinickú farmáciu.

g) Výbor SFS berie na vedomie vznik časopisu RECEPT, ktorý vydávafirma Phoenix

Výbor SFS vyzýva predsedov Sekcie a spolkov, aby si splnili svoju povinnosť o ozname podujatí na rok 2013, do Kalendára podujatí SLS.

Profesor Čižmárik na záver poprial všetkým členom výboru krásne a spokojné prežitie vianočných sviatkov.

Zapísala:
doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,  vedecká sekretárka SFS                                          

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident SFS


Osobnosti