Zápisnica č.85
zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 6.9.2012 v Bratislave


Prítomní:         J.Čižmárik, D.Gančai,  M.Fulmeková, D. Matúšová,  T.Geročová,   M.Kuželová,  I.Malík

Hosť:               T. Zonnenschein

Neprítomní:    A.Bartunek,  M.Sýkorová,  J.Selecká, M.Kyselicová, Ľ.Schmidtmayer, S.Plačková, R. Smieško, A. Oleárová, V. Kákošová, K. Bauerová

 Program:        

1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy v II. polroku 2012
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne

Ad.1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 21.06.2012 uskutočnila doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad.2.  Výbor  analyzoval stav príprav akcii SFS venovaných 60. výročiu založenia FaF  UK. Konštatoval, že 34. technologické dni,  41.konferencia Syntéza a analýza liečiv,  17. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv, XXXVIII. Lekárnické dni a XXI. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej  sú po obsahovej a organizačnej stránke  dobre pripravené a zabezpečené.

Ad.3.   V máji 2013 si budeme pripomínať 60. výročie založenia Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Toto významné výročie si pripomenieme slávnostným seminárom na ktorý pozveme bývalých a súčasných  funkcionárov.

 Ad.4.

a) Výbor podľa stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových  členov týchto kolegov:

  •               Samuel Varényi
  •               Mgr. Lenka Stopková

b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

    Čestný člen SFS / Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

    Weberova cena SFS

     Prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc.

d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia:

    Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu týmto kolegom:

    PharmDr. Alena Chytilová

    Prof.RNDr. Jiří Vlček,CSc.

    RNDr.Tibor Zonnenschein

    RNDr. Jozef Slaný, CSc.

 e) Výbor SFS berie na vedomie, že 42. konferencia Syntéza a analýza liečiv sa bude konať vo Veľkých Karloviciach v septembri 2013. Garantom konferencie budú príslušné sekcie ČFS a FaF UK Hradec Králové .

f) Výbor SFS súhlasí s udelením ďakovného listu pani PhMr. Kláre Havelkovej, za jej doterajšiu aktívnu prácu.

g) Výbor SFS súhlasí s objednaním 200 ks ozdobnej keramiky so symbolom SFS (tanier) pri príležitosti 60. výročia vzniku SFS.  Upresnenie dátumu a obsahu sa uskutoční na decembrovom výbore SFS.

 h) Výbor SFS súhlasí s návrhom sekcie dejín farmácie, aby doc.RNDr. PhMr. Milanovi Lehkému, CSc. bola udelená Medaila PhMr. Jána Halašu.

 ch) Výbor SFS blahoželal členke výboru  pani RNDr. Magdaléne Kuželovej, CSc. k udeleniu profesúry z vedného odboru Farmakológie.

Zapísala:
doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS                                         

Dr.h.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,   prezident SFS

 


Osobnosti