Zápisnica č. 84
zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej dňa 21. 6. 2012 v Bratislave

 

 

 

Prítomní: Čižmárik, Grančai, Fulmeková, Kuželová, Oleárová, Matúšová, Malík, Smieško, Plačková.

 

 

Neprítomní:  Bauerová, Geročová, Bartunek, Kákošová, Sýkorová, Schmidtmayer, Kyselicová,  Selecká     -     ospravedlnení 

 

Program:        

 

1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy v II. polroku 2012
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne

 

Ad 1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 28.03.2012, uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

 

Ad 2. Akcie v II. polroku 2012 sa budú organizovať hlavne v rámci 60. výročia založenia FaF UK. Budú to tieto akcie:

 

 

  • 07.09.2012, 34.Technologické dni
  • 10. - 12.09.2012 4.konferencia Syntéza a analýza liečiv
  • 12.09.2012  17.pracovný deň Sekcie prírodných liečiv
  • 13. – 15.09.2012    XXXVIII. lekárnické dni a XXI. Sympózium Lívie Magulovej

 

Ad 3. Výbor SFS konštatoval, že neustále klesá počet aktívnych členov SFS. Doporučuje  sa predsedom sekcií a spolkov, aby v získavaní  nových členov sa orientovali najmä na mladých absolventov FaF UK.

 

 

Ad 4. 

a) Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím za nových členov týchto kolegov: Ľubica Sichrovská, Anika Kuczmanová, PharmDr. Katarína Púchlá, PharmDr. Vladimír Forman
b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia čestný člen SFS: Dr.h.c.prof.MUDr. Ján Breza, DrSc.
c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia“Weberova cena SFS: doc.RNDr.,PhMr.Rudolf Medvecký, CSc. RNDr. Eva Truplová, CSc.
d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr.Vladimíra Žuffu týmto kolegom: doc.RNDr, Ján Trupl, CSc.,  Mgr.Zuzana Krempaská
e) Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie I. jarnej konferencie klinickej farmácie na tému Od manažmentu farmakoterapie k manažmentu pacienta, ktorá sa uskutočnila 20.4.2012 na FaF UK v Bratislave. Výbor vyslovuje organizátorom tohto podujatia srdečné poďakovanie.
f) Výbor SFS berie na vedomie informáciu od prezidenta SFS o uskutočnení spomienkového seminára na profesora Daniela Belluša, svetoznámeho slovenského chemika a čestného člena SFS, ktorý sa konal pri príležitosti k jeho nedávneho umrtia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, dňa 10.mája 2012
g) Výbor SFS berie na vedomie, že pani doc.RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. Vedecká sekretárka SFS sa na základe ankety 30.5.2012 stala nositeľkou ocenenia Slovenka roka 2012 kategória zdravotníctvo. Členovia V SFS jej k dosiahnutiu toho ocenenia srdečne blahoželali.
h) Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie V. Liptovsko-oravských lekárnických dní, ktoré sa konali 8. – 9. 6. 2012 v hoteli Družba Demänovská dolina na tému Seniori a lekárenská starostlivosť. Výbor vyslovil organizátorom za ich prácu poďakovanie.
ch) Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta SFS o výsledkoch rokovania prezídia SLS, ktoré sa uskutočnilo 12.6.2012 na sekretariáte SLS v Bratislave.
i)Výbor SFS berie na vedomie správu o Výsledkoch hospodárenia k 31.12.2011. Na základe analýzy jednotlivých položiek ju schvaľuje.
j) Výbor SFS súhlasí a schvaľuje 8 požiadaviek na úpravu Zákona o liekoch č.362/2011 Z.z. Ukladá prezidentovi, aby toto stanovisko zaslal RNDr. Tomislavovi Juríkovi, CSc., členovi prezídia SLeK.
k) Výbor SFS súhlasí s nominovaním krajských odborníkov MZ SR  v zložení:
        PharmDr. Mária Göböová   -   krajský odborník pre Nitrianský kraj
        PharmDr.Silvia Plačková, PhD.,MPH – krajský odborník pre Bratislavský kraj
        PharmDr. Vlasta Kákošová   -   hlavný odborník  MZ SR pre klinickú farmáciu.

 

 Dr.h.c.,prof.RNDr.Jozef Čižmárik,PhD.,     
prezident SFS

 

 

Zapísala:                                                                        
Doc.RNDr. M.Fulmeková, CSc.
vedecká sekretárka SFS

 

 


Osobnosti