Zápisnica č. 83 zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 28. 3. 2012 v Bratislave


Prítomní:     J.Čižmárik, D.Gančai, R. Smieško, M.Fulmeková, T.Geročová,  A.Oleárová,  K.Bauerová, I.Malík, V.Kákošová
Neprítomní:    A.Bartunek,  M.Sýkorová,  J.Selecká, M.Kyselicová, M.Kuželová,   Ľ.Schmidtmayer, S.Plačková, D.Matušová.

Program:    

1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy I. polrok 2012
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne
 
Ad.1. 

Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 13.12.2011 uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu   ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad.2. 

a)  Výbor  SFS po oznámení a súhlase ruší plánované  sympózium, ktoré sa malo  konať v máji 2012 , pri príležitosti  400. výročia narodenia Dr. Jána Webera (uznesenie z 13.12.2011 ad2)
b)  Naďalej ostáva v platnosti uznesenie zo dňa 13.12.2011 bod 3 aby jednotliví predsedovia sekcií a spolkov pôsobili na svojich členov v zmysle vyrovnania svojich nedoplatkov v členskom.
c)   Sekcia klinickej farmácie usporiada 1.jarnú konferenciu na tému "Od manažmentu farmakoterapie k manažmentu pacienta" dňa 20.4.2012  Miesto konania: Aula Farmaceutickej fakulty UK,   Otvorenie: 8.45 - 9.00 hod.
d)   RNDr. Smieško  informoval o príprave V. Liptovsko-oravských lekárnických dní, ktoré sa budú konať 8.-9. júna 2012 Hotel Družba, Demänovska dolina.

Ad. 3.

Výbor SFS prerokoval spoluúčasť a podiel SFS na oslavách 60.výročia  založenia  Farmaceutickej fakulty UK, ktoré si budeme pripomínať v septembri 2012. Na základe dohody medzi FaF UK a SFS, SFS zorganizuje k tomuto významnému jubileu tieto akcie:

  • 41. konferenciu: syntéza a analýza liečiv, ktorá sa bude konať 10.-12.09.2012 v Bratislave
  • 38. lekárnicke dni a 21. sympózium klinickej farmácie, ktoré sa uskutočnia 13. - 15.09.2012 v Bratislave
  • 17. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv, ktorý sa uskutoční 12.09.2012 v Bratislave
  • Sekcia technologická 07.09.2012,  - 34. Technologické dni"  v Bratislave UNsP Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
  • homeopatia

Garantami týchto podujatí budú jednotliví predsedovia sekcií a spolkov. Ukladá sa predsedovi SFS, aby s týmto programom oboznámil vedenie FaF UK. Ukladá sa predsedom sekcií a spolkov, aby oznam o konaní svojej akcie publikovali ako informáciu pre širokú odbornú farmaceutickú verejnosť.

Ad.4.

a) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS - Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS - RNDr. Ing. PhMr. Eva Radějová, CSc.
c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu - doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc., doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.
d) Výbor SFS berie na vedomie  I. cirkulár pozvánky na 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 6. 2012   v Bratislave.
e) Výbor SFS berie na vedomie I. cirkulár pozvánky na XXXVIII. lekárnicke dni a XXI. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, podujatí venovaných 60. výročia založenia FaF UK, ktoré sa budú konať v dňoch 13. - 15. 9. 2012 na FaF UK v Bratislave
f) Výbor SFS berie na vedomie I. cirkulár 41. konferencie Syntéza a analýza liečiv,  ktorá sa bude konať v dňoch 10. - 12. 9. 2012 na FaF UK a bude venovaná 60. výročiu založenia FaF UK. 
g) Výbor SFS berie na vedomie informáciu, že prezident SFS prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., sa stal Čestným doktorom honoris causa (Dr.h.c.) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hodnosť mu bola slávnostne udelená 21. 2. 2012 v Trnave. Členovia výboru SFS mu blahoželali k udeleniu tohto vysokého vedeckého ocenenia.
ch) Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta SFS z rokovania PSLS, ktoré sa uskutočnilo 21. 3. 2012  v Bratislave.
h)   Výbor SFS berie na vedomie zriadenie stránky www.sfs.herba.sk  ktorá bude slúžiť širokej farmaceutickej verejnosti. Výbor SFS ďakuje riaditeľovi vydavateľstva Herba, s.r.o. pánovi Mgr. Milanovi Lehkému, za umožnenie zriadenia tohto informačného zdroja.
i) Výbor SFS podporuje návrh, aby  park na Kalinčiakovej  ulici pri FaF UK  bol nazvaný Park Jaroslava Kresánka.


Zapísala:
doc. RNDr. M.Fulmeková, CSc.,      
vedecká sekretárka SFS                

Dr.h.c.    prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
prezident SFS


Osobnosti