Zápisnica č.82
zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 13.12.2011 v Bratislave


Prítomní:     J.Čižmárik, D.Gančai, M.Fulmeková, T.Geročová, D.Matušová, A.Oleárová, M.Kuželová, R.Smieško, Ľ.Schmidtmayer, S.Plačková, K.Bauerová

Neprítomní:    A.Bartunek, M.Sýkorová, I.Malík, J.Selecká, M.Kyselicová, V.KákošováProgram:    
1. Kontrola uznesení
2. Hlavné úlohy I. polrok 2012
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne
       

Ad 1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 29.09.2011 uskutočnila doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc., vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2. V I. polroku 2012 bude SFS organizovať tieto podujatia: vedecké sympózium Sekcie dejín farmácie venované 400. výročiu narodenia Dr. Jána Webera, ktoré sa plánuje v máji 2012 vo Vysokých tatrách. Garantom podujatia bude RNDr. Anton Bartunek, predseda Sekcie dejín farmácie.

Ad 3. Výbor SFS ukladá predsedom jednotlivých sekcií a spolkov, aby vo svojej pôsobnosti pripomenuli neplatičom členského ich povinnosť vyrovnať túto požiadavku.

Ad 4.

a) Výbor podľa stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov:
Mgr. Alexandra Kodadová
Mgr. Jana Šeligová
PharmDr. Petra Herdová, PhD.,

b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia: Čestný člen SFS / Prof. Ing. Ladislav Soják, Dr.Sc.,

c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia: Weberova cena SFS / doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.,
RNDr. Ľuboslav Rázus

d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu / Prof. RNDr. Luděk Jahodár, CSc.,

e) Výbor SFS berie na vedomie informácie pre: I. circulate 9th central European Symposium Pharmaceutical Technology s témou: Nanopharmaceuticals and Nanomedicine, ktoré sa uskutoční v dňoch 20.-22.09.2012 v Dubrovníku v Chorvátsku.

f) Výbor SFS si pripomenul a blahoželal k 90. výročiu narodenia RNDr. PhMr. Ernesta Alta, čestného člena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

g) Výbor SFS berie na vedomie správu prezidenta a viceprezidenta SFS z ich účasti na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 140. výročia Českej farmaceutickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 20.10.2011 v Hradci Králové v ČR.

h) Výbor SFS berie na vedomie Zmluvu o spolupráci č. 73-11-1126/010 medzi SFS a firmou Naturprodukt, spol. s.r.o., Ivánka pri Dunaji na realizáciu 4 seminárov pre farmaceutov.

ch) Výbor SFS berie na vedomie koncepciu 38. lekárnických dní a 31. sympózia klinickej farmácie, ktoré sa plánuje v dňoch 13.-15.09.2012 v Bratislave (60.výročie založenia FaF UK).

i) Výbor SFS berie na vedomie koncepciu 17.dní Sekcie prírodných liečiv, ktoré sa uskutočnia 12.09.2012 na FaF UK (60.výročie založenia FaF UK).

k) Výbor SFS berie na vedomie koncepciu 41. konferencie Syntéza a analýzy liečiv, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-12.09.2012 na FaF UK v Bratislave (60.výročie založenia FaF UK).

l) Výbor berie na vedomie správu prezidenta prof. Grančaia o obsahu a priebehu Volebného zjazdu SLS, ktorý sa konal 7.12.2011 v Bratislave.

m) Výbor SFS berie na vedomie udelenie Čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča, ktorá bola udelená prezidentovi prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD., za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Členovia výboru mu k tomuto oceneniu blahoželali.

n) Výbor SFS blahoželal viceprezidentovi RNDr. Romanovi Smieškovi k jeho 60. narodeninám.

Na záver prezident SFS prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc., poprial všetkým členom pekné a spokojné vianočné sviatky a v Novom roku 2012 veľa osobných a pracovných úspechov.Zapísala:
doc.RNDr.M.Fulmeková,CSc.,            
vedecká sekretárka SFS      

         
prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
prezident SFS


Osobnosti