Zápisnica č. 81
zo schôdze výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, konanej dňa 29.9.2011 v Bratislave

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková, A. Bartunek, M.Sýkorová, I.Malík,  D.Matušová, R. Smieško,V. Kákošová, M.Kuželová, T. Geročová, K. Bauerová.

Neprítomní: A. Oleárová, S. Plačková, Ľ. Schmidtmayer (ospr.).Program:
1. Kontrola uznesení
2. Hlavne úlohy v II. polroku 2011
3. Aktuálne problémy SFS
4. Rôzne

Ad. 1. Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 16.6.2011 uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc. a vedecká sekretárka SFS. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené, okrem podkladov pre vytvorenie webovej stránky pre SFS. Uznesenie zostáva v platnosti do najbližšieho výboru SFS.

Ad. 2. V II. polroku do konca roka 2011 sa neplánujú žiadne akcie SFS.

Ad. 3. Výbor SFS berie na vedomie list Ing. Márii Neščákovej, vedúcej Ekonomického odd. SLS zo dňa 27.9.2011, ktorý sa týka neplatenia a vymáhania členských poplatkov 164 členov SFS. Suma, ktorú dĺžia títo neplatiči členovia, je 5 472 €.
V súvislosti s riešením tohto problému, SFS navrhuje toto riešenie:
- Upozorniť cestou sekcií a spolkov každého neplatiča, aby zaplatil svoj dlh,
-    Vyzvať cestou SLS menovite každého neplatiča a zaslať mu na požadovanú sumu poštovú poukážku, aby vyrovnal svoje nedoplatky,
-    Nenavrhnúť im zrušenie členstva a ponechať ich v evidencii ešte rok.

Ad. 4.

a) Výbor podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov týchto kolegov:
Mgr.Petra Vajduláková, Ing. Martin Gróf, PhD., Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

b) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS:
Prof..Ing. Viktor Milata, DrSc.,

c) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS:
Doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, CSc.,

d) Výbor SFS podľa Štatútu súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra J.Žuffu:
PharmDr. Jozef Német

e) Výbor berie na vedomie správu o úspešnom usporiadanie XXXVII. lekárnických dní a 17. sympózia dejín farmácii, ktoré sa konali v dňoch 23.-25.6.2011. Výbor vyslovil poďakovanie hlavným organizátorom doc. RNDr. Magdaléne Fulmekovej, CSc. a RNDr. Antonovi Bartunkovi, za ich kvalitnú prácu pri organizácii tejto akcie.

f) Výbor SFS berie na vedomie správu o úspešnom usporiadaní 40. konferencie: Syntéza a analýza liečiv, ktorá sa konala v dňoch 12.-14.9.2011 v Brne, ČR. Výbor vyslovuje poďakovanie všetkým aktívnym účastníkom.

g) Výbor SFS berie na vedomie správu o úspešnom usporiadaní XXVI. sympózia :Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie, ktoré sa konalo 22.9.2011 v Bratislave v rámci Incheba Expo.

h) Výbor SFS berie na vedomie správu o úspešnom usporiadaní pracovného dňa Technologickej sekcie SFS na tému: Liekové formy súčasnosti a budúcnosti, ktoré sa konalo 20.9.2011 v Bratislave.

ch) Výbor SFS berie na vedomie úspešne usporiadanie 16. pracovného dňa Sekcie prírodných liečiv SFS, ktoré sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej konferencie: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny v Nitre 8.9.2011.

i) V súvislosti s uznesením výboru A3a, zo dňa 16.6.2011 týkajúceho sa participácii SFS na 60. výročí založenia samostatnej FaF UK, ktoré sa bude konať v r. 2012, po diskusii výbor prijíma tieto závery:

V rámci tejto akcie: Usporiadať v dňoch 10.-12.9.2012 v Bratislave 41. konferenciu: Syntéza a analýza liečiv, v spolupráci z českou farmaceutickou spoločnosťou a FaF UK Hradec Králové a FaF VFU Brno.

Usporiadať v dňoch 10.-15.9.2012 v Bratislave spoločne XXXVIII. lekárnické dni a 21. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, prípadne pracovný deň (pol deň) technologickej sekcii a 17. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS.

Vlastné oslavy 60. výročia založenia FaF UK budú pravdepodobne potom pokračovať akciami Vedenia FaF UK v dňoch 17.-21.9.2012 v Bratislave. Tento rámcový program sa bude v najbližšom čase spresňovať a dopĺňať.

j) Usporiadať 18. sympózium z dejín farmácie na počesť 400. výročia narodenia Jána Webera, v máji 2012 vo Vysokých Tatrách.

k) Výbor SFS súhlasí s účasťou prof. Čižmárika, prezidenta na akciu 140. výročie vzniku Českej farmaceutickej spoločnosti, dňa 20.10.2011 v Hradci Králové, ČR.

l) Výbor SFS súhlasí s účasťou prof Grančaia, viceprezidenta na akciu 140. výročie vzniku Českej farmaceutickej spoločnosti, dňa 20.10. 2011 v Hradci Králové, ČR.

Predbežné budúce stretnutie 14.12.2011 o 14,00 hod..


Zapísala:
Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.
vedecká sekretárka SFSProf. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
prezident SFS


Osobnosti