Zápisnica č. 110

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 14.03. 2019

 

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai,    M. Fulmeková,  M. Nagy, A. Oleárová,  D. Matúšová, V. Kákošová, M. Kuželová, L. Ozábalová zastúpená T. Hamarom

 

Neprítomní: K. Bauerová, Sz. Czigle, R. Smieško, T. Tesař, M. Kyselicová, M. Fedorová,T. Geročová

 

Program:  1. Kontrola  uznesení

 1. Rozpracovanie koncepcie X. zjazdu SFS
 2. Aktuálny stav SFS
 3. Rôzne

 

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z  výboru SFS  konaného dňa 22.11.2018  uskutočnila doc. RNDr.        M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2)  X. zjazd SFS konajúci sa v dňoch  5.9. – 6.9.2019

5.9.2019 Aula FaFUK

10:00 hod. otvorí a povedie prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., I. viceprezident SFS

10:10 - 10:20 hod.  odovzdanie ocenení SFS – Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

10:20 - 11:00 hod. prednáška: ,,Farmaceut na úsvite éry biologických liekov“ – prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

11:20 – 12:00 hod. prednáška: ,, Kam smeruje farmaceutické štúdium“ - prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK

12:00 – 14:00 hod. obedňajšia prestávka

14:00 – 17:00 hod. Sekcia farmaceutickej chémie: 48. konferencia Syntéza a analýza liečiv, predsedajúci: prof. PharmDr. Martin Doležal, PhD., doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

6.9.2019 Miestnosť 101

8:30 - 17:30 hod. Sekcia lekárnická a Spolok farmaceutov Bratislavy a západného Slovenska : 45. Lekárnické dni Milana Lehkého a 34. Sympózium O nových liekoch, predsedajúci: doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

6.9.2019 Sieň vedeckej rady

14:00 – 17:00 hod. Sekcia klinickej farmácie: 8. Pracovná konferencia klinickej farmácie, predsedajúci: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., PharmDr. Mária Göböová, PhD., PharmDr. Vlasta Kákošová

6.9.2019 Miestnosť OSM1

9:00 – 11:00 hod. Sekcia technologická: predsedajúci: RNDr. Klára Gardavská, CSc., doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

6.9.2019 Miestnosť OSM2

9:00 – 12:00 hod. Sekcia prírodných liečiv: 21. Pracovné dni, predsedajúci: prof. Ing. Milan Nagy, CSc., doc. PharmDr. Karel ŠmejkalPhD

6.9.2019 Miestnosť OSM3

9:00 – 11:00 hod. Sekcia dejín farmácie: predsedajúci: doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

6.9.2019 Čitáreň knižnice FaF UK

8:00 hod.  – 17:00 hod.  - odborné postery  a výstava umeleckých diel nášho kolegu PharmDr. Miroslava Vӧrӧsa a jeho syna Petra Vӧrӧsa

5.9.2019 a 6.9.2019 Priestory chodby

8:00 hod. – 17:00 hod.  - vystavovatelia, sociálne zariadenia (dámske, pánske), vstupný priestor na registráciu

4.9.2019 príprava  miestností a ostatných priestorov

13:00 hod. - 17:00 hod.

 

Ad 3) V súčasnosti prebieha v SFS platenie členského príspevku. Na vyzvanie o platbe bol zaslaný 331 členom. Výbor apeluje na predsedov jednotlivých sekcií a spolkov SFS, aby pôsobili na svojich členov, aby tento členský poplatok vyrovnali.  Keďže počet členov SFS za posledných 5 rokov neustále klesá, výbor apeluje na predsedov jednotlivých sekcií a spolkov, v ktorých pôsobia, aby sa snažili do SFS získať najmä mladých farmaceutov.

 

 Ad 4)   Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nových členov:

Mgr. Lenka Lašová, Mgr. Kristína Krajčovičová, Mrg. Anna. Vicenová,

   PharmDr. Slávka Porubcová, PharmDr. Michaela Smelková,

   PharmDr. Daniela    Ratičová.

 

 1. b) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS:

                prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., prof. MUDr. Viera Kristová, CSc., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS:

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

 1. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. V. J. Žuffu:

                 PharmDr. Peter Špringer, PhD., RNDr. Ľuboš Tesař, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA), PharmDr. Ľudovít Farkaš, PharmDr. Ľubomír Virág, PhD., PhDr. Uršula Ambrusová, PhD., RNDr. Klára Gardavská, CSc., PharmDr. Vasil Šatník, PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ

 1. e)   Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Jána Halašu:

                 prof. RNDr. Ján Šubert, CSc., prof. Ing. Michal Uher, DrSc., doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc., prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.           

 1. f) Výbor SFS berie na vedomie úhradu 80 114,00  CZK Českej lekárskej spoločnosti za služby a vydávanie ročníka 2017 časopisu Česká a Slovenská farmacie
 2.    g) Výbor SFS nominuje za členov Kategorizačnej komisie MZSR doc. RNDr. Magdalénu Fulmekovú, CSc. a doc. PharmDr. Tomáša Tesařa, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
 3.    h) Výbor SFS nominuje prezidenta SFS, aby do 31.3.2019 napísal príspevok: ,,Slovenská farmaceutická spoločnosť v historickom kontexte svojho vývoja“, ktorý bude tvoriť časť diela Historici SLS, o.z. SLS vydané v roku 2019.
 4.   ch) SFS berie na vedomie požiadavku SLS na vykonanie inventúry majetku SFS. Jedná sa o 5 položiek evidovaných od roku 2010, ktoré sú už nadmieru opotrebované a sú vhodné na vyradenie.

V tejto súvislosti bola vytvorená trojčlenná  inventarizačná komisia menovaná prezidentom SFS  Dr. h. c. prof. RNDr. Jozefom  Čižmárikom, PhD., v zložení:

predseda: prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

členovia: prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

                doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Inventúra vykonaná ku dňu 15.3.2019 inventarizačnou komisiou, ktorá posúdila stav o investičnom užívaní a s návrhom na vyradenie súhlasila.

 

               Zapísala:

              doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                   Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

              vedecká  sekretárka                                             prezident

              Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                     Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 

          

 


Osobnosti