Zápisnica č. 105

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 7.12. 2017

 

Prítomní: J. Čižmárik, M. Fulmeková,  L. Ozábalová  A. Oleárová, D. Matúšová,  M. Kuželová, R. Smieško,  M. Nagy, V. Kákošová,  Sz. Czigle, K. Bauerová, T. Geročová, D. Grančai

        

Neprítomní: T. Tesař –ospr.,  M. Fedorová- ospr., P. Ježko – ospr. A. Planková, - ospr.  

 

Program:   1. Kontrola  uznesení

 1. Vyhodnotenie aktivít II. polroku 2017
 2. Plán aktivít na I. polrok 2018         
 3. Rôzne

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 5.10.2017 uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2) 

 1. V druhom polroku 2017 sa uskutočnili tieto akcie:

46 th Eurocongress on Drug Synthesis and Analysis, ktorý sa konal v dňoch 5.-8.9.2017 na Farmaceutickej fakulte UK v spolupráci s FaF UK a jej 65. výročím založenia.

 1. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej sa konalo spoločne so Sekciou nemocničných lekárnikov SleK v dňoch 23.-24.11.2017 . Bolo venované 65. Jubileu založenia FaF UK.
 2. Technologické dni venované výročiu založenia FaF UK prebiehali v dňoch 25.-27.11.2017 vo Vysokých Tatrách.
 3. Jubilejné sympózium z Dejín farmácie a medicíny, ktoré sa konalo 29.9.2017 na FaF UK. Výbor SFS uvedené jubilejné sympózium hodnotil vysoko pozitívne.
 4. Sympózium o Nových liekoch, organizoval Spolok farmaceutov v  Bratislave a Západného Slovenska  v spolupráci s Miestnou lekárnickou komorou v Bánovciach nad Bebravou k jubileu založenia FaF UK 15.12.2017.

  Ad 3)    

a)V prvom polroku 2018 sa budú konať tieto akcie: XLIV. Lekárnické dni SFS, ktoré sa

    uskutočnia 21.-23.6.2018 v hoteli Residence, Donovaly na tému: Možnosti

    ovplyvnenia porúch endokrinného systému liekmi.    

 1. b) 7. Jarná konferencia klinickej farmácie sa uskutoční v Komárne na Univerzite

        Hansa Selyeho dňa 25.5.2018.

Ad 4)

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nového člena: prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH.  
 2. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia : Čestný člen SFS:

Doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.,

 1. Výbor súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS:

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.,

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia:

      Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu:

      PhMr. Katarína Kamasová,  Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, CSc.,

 1. Výbor SFS súhlasí so zaslaním pozdravného listu na konferenciu: Moderné prístupy v liečbe kožných ochorení. Poveruje členku výboru PharmDr. Annu Oleárovú, PhD.,MPH. jeho odovzdaním.
 2. Výbor SFS berie na vedomie list Slovenskej lekárnickej komory (SleK) ku Svetovému dňu lekárnikov (25.September) pod názvom a mottom: Od výskumu po zdravotnú starostlivosť- Váš lekárnik vždy k dispozícii. Gratulujeme k ich sviatku.
 3. Výbor SFS berie na vedomie Žiadosť o zaradenie návrhu do Plánu legislatívnych úloh vlády MZ SR na rok 2018 adresovaný Andrey Kálavskej štátnej tajomníčke MZ SR. Výbor SFS podporuje jeho realizovanie a vyjadruje Únii poskytovateľov lekárenskej starostlivosti podporu.
 4. Výbor SFS berie na vedomie informáciu, že 47. Konferencia Syntéza a analýza liečiv sa bude konať v spolupráci s ČFS. Poverením jej organizáciou je Jozef  Csöllei, PhD., (Brno). Jej dátum organizovania bude oznámený do konca januára 2018.
 5. Výbor SFS gratuloval kolektívu autorov novej vysokoškolskej učebnice: Lekárenstvo a legislatíva – ( Tesař, M. Fulmeková, L. Lehocká, L. Masaryková, A. Oleárová)

 

Príloha 1,2

 

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                      Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 


Osobnosti