Zápisnica  č. 76

 zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konaného dňa 30.09.2010

 

                        

P R O G R A M :   1.   Kontrola uznesení

  1. Zhodnotenie činnosti SFS v I. polroku 2010
  2. Príprava volieb do výboru SFS
  3. Rôzne

      

  ad1/ Kontrolu uznesení z výboru SFS konaného 16.06.2010 uskutočnil prof.  Grančai - vedecký sekretár  SFS.  Analýza  tohto  bodu  ukázala,  že všetky uznesenia sú  splnené.

 

  ad2/ a/ V I. polroku 2010 bola usporiadaná len jedna akcia, a to XXXVI. lekárnické dni a IV. liptovsko-oravské lekárnické dni usporiadané v dňoch 10.-12.6.2010 v Ružomberku.

            Výbor vysoko pozitívne hodnotí priebeh a obsah tohto podujatia a vyslovuje poďakovanie všetkým organizátorom za ich všestrannú aktivitu a prácu súvisiacu s týmto podujatím.

 

ad3/  V tomto roku končí funkčné obdobie tohto výboru. Pre voľby na nové funkčné obdobie 

          výbor prijal tieto rozhodnutia. Voľby budú korešpondenčné, dvojkolové. V prvom kole

          sa zvolia výbory sekcií a spolkov a v druhom výbor SFS. Prvé kolo volieb sa organizuje 

          v priebehu októbra, druhé v priebehu novembra. Vyhodnotenie volieb bude v decembri,

          nástup nového výboru v januári 2011.

          Koordináciou prác súvisiacich s voľbami sa poveruje vedecký sekretár prof. Grančai.

 

         ad4/ a/ Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov             týchto kolegov: Masaryková,L., Kučera,M., Menšíková,L., Mlynárová,J., Stahlová,K., Beranová,E., Černecká,H., Dóka,G., Turčeková,K., Gajdáčová,B.

                 b/  Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Čestný člen SFS:

                    Doc. Ing . Ivan Lacko

               c/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

                    Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc. 

               d/ Výbor SFS podľa Štatútu SFS súhlasí s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu:

                     PharmDr. Otto Kubica

               e/  Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta SFS zo zasadnutia P SLS, ktoré sa konalo dňa 22.09.2010.

                f/   Výbor SFS berie na vedomie správu doc. Sedlárovej, PhD. o priebehu a obsahu 39. konferencie Syntéza a analýza liečiv, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2.-4.9.2010 v Modre. Konferencie sa zúčastnilo 106 odborníkov, bola výborne pripravená a jej obsah splnil vytýčené ciele.

                g/   Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie 15. pracovného dňa Sekcie prírodných liečiv, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8.-10.09.2010 v Ľubovnianskych kúpeľoch.

                h/ Výbor SFS berie na vedomie správu prof. Čižmárika, PhD. o priebehu a obsahu XXV. sympózia Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie, ktoré sa uskutočnilo 24.09.2010 v rámci výstavy Incheba. Výbor konštatoval malú účasť na tomto podujatí a problémy s vyhotovením pozvánky. Pozitívne hodnotí obsah prednesených príspevkov. V budúcom období navrhuje zamyslieť sa nad  formou organizácie ďalších ročníkov.

              ch/  Výbor SFS vyzval predsedov sekcií a spolkov, aby vyplnili Kalendár odborných  vzdelávacích podujatí organizovaných SLS v roku 2011.

                i/   Výbor SFS berie na vedomie, že SLS bude vydávať periodikum Monitor medicíny. Prezident SFS vyzval členov, aby vypracovali z oblasti svojho pôsobenia príspevky na publikovanie.

                j/   Výbor SFS berie na vedomie usporiadanie konferencie SLeK a SZU na tému: Budúcnosť generickej substitúcie v SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.-19.10.2010 na Limbovej ulici, Bratislava

 

 

 Zapísal:

 

               Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.                        Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

                          vedecký sekretár SFS                                                prezident SFS

 

 

 

 


Osobnosti