Zápisnica č. 109

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 22.11. 2018

 

Prítomní: J. Čižmárik, M. Fulmeková,  M. Nagy,  Sz. Czigle, A. Oleárová,  D. Matúšová, R. Smieško, V. Kákošová, M. Kuželová, T. Tesař, M. Kyselicová, M. Fedorová,                      T. Geročová,

Neprítomní: L. Ozábalová, K. Bauerová, D. Grančai    

 

Hostia: PharmDr. Danica Bošanská, PharmDr. Jana Minichová MPH., MBA.

 

Program:  1. Kontrola  uznesení

 1. 65.výročie založenia SFS – prednáška-prof. J. Čižmárik, PhD.,

                     Odovzdávanie ocenení

 1. Rozpracovanie X. zjazdu SFS
 2. Rôzne

 

Ad  1)  Kontrolu uznesenia z  výboru SFS  konaného dňa 19.09.2018  uskutočnila doc. RNDr.       M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2) Prezident SFS predniesol správu o činnosti s názvom: Slovenská farmaceutická spoločnosť v historickom kontexte svojho vývoja.  Výbor SFS mu ukladá publikovať túto správu v Českej a Slovenskej farmácii. V ďalšej  časti odovzdal ocenenia SFS tým, ktorí boli odsúhlasení v zápisnici č. 108 

Ad  3)  V súvislosti s prípravou  X. zjazdu Výbor SFS prijíma tieto uznesenia:

 1. zjazd sa bude konať v dňoch 5.-7.9.2019 v Bratislave.

             Miesto konania: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.

             Téma zjazdu:Quo vadis scientia pharmaceutica- Kam smeruje farmaceutická veda

              Zjazd bude venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

              Prípravný výbor bude pracovať v zložení:

              Prezident  zjazdu Dr.h.c.,prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,

              Viceprezidenti: prof.RNDr. Daniel Grančai, CSc. a RNDr. Roman Smieško

             Odborní garanti: prof.Ing.Milan Nagy,CSc.,prof. RNDr. Magdaléna Kuželová,CSc.,      

             doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, CSc., doc.PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., 

             doc.PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., PharmDr. Mária Gӧbӧová,PhD., PharmDr. Vlasta

             Kákošová, PharmDr. Desana Matúšová, PhD..       

             Súčasťou zjazdu bude dňa 5.9.2019 výstava obrazov PharmDr. Miroslava Vӧrӧsa.

             Ukladá sa prezidentovi a vedeckej sekretárke pripraviť pre periodiká základnú

             Informáciu.          

Ad 4)   

 1. a) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nových členov: M. Markuliak,

                P.Herich, PharmDr. Zuzana Koblišková ( Hícová), doc.PharmDr. Daniela

               Mináriková, PhD., ( Bilecová).

 1. b) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS:

                Doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc., Prof. PharmDr. Martin Doležal, PhD.,

                Doc.Ing. Ján Světlík, DrSc.

 1. c) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena  SFS

                 PharmDr. Vlasta Kákošová.

 1. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr.V.J.Žuffu:

                 PharmDr. Ľubomír Virág, PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ, PharmDr. Vasiľ

                 Šatník, PhD.

 1. e) Výbor SFS  súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr.Jána Halašu:

                  prof. Ing. Milan Remko, DrSc., CChem FRSC.

 1. f) Výbor SFS vyslovil úprimnú sústrasť rodine doc. RNDr. PhMr. Milana Čeladníka,      

                  CSc., čestného člena SFS, ktorý zomrel vo veku 94 rokov v Hradci Králové ČR.

 1. g) Výbor súhlasí s tým aby bol prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., navrhnutý SLS na

                  uvedenie do Dvorany slávy slovenskej medicíny.

                  Ukladá sa vedeckej sekretárke vypracovať návrh a zaslať ho P SLS Bratislava.

 1. h)  Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie 27.sympózia Klinickej farmácie

                  Lívie Magulovej, ktoré sa uskutočnilo 22.9.2018 v Nitre. Výbor

                 vyslovuje  organizátorom poďakovanie.

 1.    i)   Výbor berie na vedomie, že bolo úspešne zorganizované 33. sympózium o Nových

                 liekoch, ktoré organizoval Spolok farmaceutov Bratislavy a  Západného

                 Slovenska. Výbor vyslovil organizátorom  poďakovanie.         

               Zapísala:

              doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.          Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

              vedecká  sekretárka                                             prezident

                    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti         Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 

          

 


Osobnosti