Zápisnica č. 108

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 28.09. 2018

 

Prítomní: J. Čižmárik, M. Fulmeková,  M. Nagy,  Sz. Czigle, A. Oleárová,  D. Matúšová, R. Smieško, V. Kákošová, M. Kuželová, T. Tesař, M. Kyselicová, M. Fedorová,                      T. Geročová,

    

Neprítomní: L. Ozábalová, K. Bauerová, D. Grančai     

Hostia: PharmDr. Danica Bošanská,

Program:  1. Kontrola  uznesení

 1. 65.výročie založenia SFS – prednáška-prof.J.Čižmárik, PhD.,

                     Odovzdávanie ocenení

 1. X. Zjazd SFS - koncepcia
 2. Rôzne

 

Ad 1)   Kontrolu uznesenia z  výboru SFS  konaného dňa 19.09.2018  uskutočnila doc. RNDr.       M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2) V tomto roku si 27.11.2018 pripomíname 65. výročie založenia našej vedeckej a odbornej spoločnosti. Túto významnú historickú udalosť si pripomenieme na        slávnostnom zasadnutí výboru SFS, na  ktorom bude analyzovaná jej doterajšia činnosť formou správy o činnosti za posledných 65 rokov a budú udelené ocenenia tým, ktorí sa

            zaslúžili počas týchto rokov o jej výsledky z činnosti.

            Ukladá sa prezidentovi vypracovať správu o činnosti  SFS do 27.11.2018.

Ad 3)  V dňoch 5.-7.9.2019 sa bude konať v Bratislave X. zjazd SFS, ktorého usporiadateľmi    

            budú  SFS,  FaF UK a Slovenská lekárnická komora ( SLEK).(Aula, poslucháreň č. 101, ... Sieň dekana FaF UK, Sieň vedeckej rady, OSM 1,2,3,4 20 - miestne seminárne priestory). X. zjazd bude venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

 

           Hlavné heslo: Quo vadis scientia pharmaceutica

 

          

 

Návrh predbežného programu:      

     5.9.2019 (štvrtok) 

 • 00 – 10.30 hod. Slávnostné otvorenie  Aula FaF UK
 • 30 - 11.15 hod. Vyžiadaná prednáška:

                               Koncepčný pohľad na farmaceutické vedy

11.15 – 12.00 hod. Súčasný a budúci stav farmaceutického štúdia – dekan             FaF UK

 • 00 - 18.00 hod. Prednášky zo sekcie farmaceutickej chémie a sekcie     

                                farmaceutickej analýzy (  Aula)

     6.9.2019  (piatok)  

 • 00 - 11.00 hod. Prednášky zo sekcie prírodných liečiv (č. m. 419)
 • 00 - 13.00 hod. Prednášky zo sekcie technologickej   (OSM 1)
 • 00 - 17.00 hod. Prednášky zo sekcie klinickej farmácie (Sieň Vedeckej rady)
 • 00 - 11.00 hod. Prednášky zo sekcie dejín farmácie (OSM 4)
 • 00-17.00 hod. Prednášky zo sekcie lekárnickej a  Spolku farmaceutov Bratislavy a západného Slovenska (č.m.101, Odbojárov 10, FaF UK)

                                     XLV. lekárnické dni  SFS  Milana Lehkého 

                                     Hlavná téma: Možnosti ovplyvnenia neurogénnych      ochorení  liekmi

 1. 9.2019 (sobota)
 • 00 - 13.00hod. Panelová diskusia Aula FaF UK - Téma
 • 00 Záver X. Zjazdu SFS - Aula FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava 

     Panely budú inštalované s diskusiou 6.9.2019 od  9.00-13.00 hod.

     Výstava umeleckých diel PharmDr. Zdenka Bugáňa, PharmDr. Miroslava Vӧrӧsa

 

 

Ad 4)  a)  Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nových členov: L.Habala M. Pecháčová

 1. b)  Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia:

                 Čestný člen SFS: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., RNDr. Roman  Smieško

 1. c)   Výbor súhlasí podľa Štatútu  s udelením ocenenia:

                Weberova cena SFS: MUDr. Anna Krechňáková, prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc.

 1. d)  Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia:

                 Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu: Mgr. Milan Lehký, PharmDr. Danica Bošanská,

                 PharmDr. Jana Minichová, PharmDr. Mária Gӧbӧová, PhD., PharmDr. Lucia  Černušková, CSc.

 1. e)   Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia PhMr. Jána Halašu: 

                   doc. MUDr. Vincas Lapinskas, CSc., prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.   

 

Ad 5)  Výbor SFS berie na vedomie udelenie ocenenia „Čestný občan obce Šoporňa“, ktoré bolo udelené prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD. Výbor mu k udeleniu tohto  ocenenia  srdečne blahoželal.

                           

                    

 

               Zapísala:

              doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.          Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

              vedecká  sekretárka                                             prezident

                    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti         Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 

          

 


Osobnosti