Zápisnica č. 107

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 28.06. 2018

 

Prítomní: J. Čižmárik, M. Fulmeková,  V. Kákošová,  Sz. Czigle, A. Oleárová, D. Grančai,

    

Neprítomní: T. Tesař, M. Fedorová,  L. Ozábalová,  D. Matúšová, K. Bauerová,

 1. Kuželová, M. Kyselicová, R. Smieško, M. Nagy, T. Geročová. 

 

Program:  1. Kontrola  uznesení

 1. Plán akcií na II. polrok 2018
 2. Aktuálne problémy SFS         
 3. Rôzne

 

Ad 1)   Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 15.03.2018 uskutočnila doc. RNDr.     

 1. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2)   V druhom polroku 2018 sa uskutočnia tieto akcie:

 1. a) Dňa 22.09.2018 sa bude v Nitre konať XXVII. Sympózium klinickej farmácie

                 Lívie Magulovej.

 1. b) Spolok farmaceutov Bratislavy a západného Slovenska pripravuje 34. sympózium

                 O nových liekoch, ktoré sa bude konať v Trenčíne dňa 16.11.2018.

Ad 3)    a) Výbor SFS berie na Vedomie, že RNDr. Alexandra Planková PhD., vystúpila   

                  z SFS a tým prestáva byť  predsedníčkou Sekcie farmaceutickej analýzy. Výbor za 

                  jej  odvedenú prácu vyslovil poďakovanie.

 1. b) Výbor SFS kooptuje do výboru SFS PharmDr. Ivu Kapustíkovú, PhD., a poveruje

                 ju funkciou predsedníčky Sekcie farmaceutickej analýzy SFS, ktorá bola vo

                 voľbách do výboru tejto sekcie zvolená ako nasledujúca v poradí.

 1. c) V poslednom období neustále registrujeme pokles členov z dôvodov neplatenia

                  členských príspevkov.

Ad 4)  a) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nových členov:

                Mgr. Robert Havrila

 1. b) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia :

                Čestný člen SFS: Doc. RNDr. Viera Matejeková, CSc.

 1. c) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu  s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

                Prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.,

 1. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu  s udelením: Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu:

                 RNDr. PhMr. František Arendárčik (in memoriam),

                 Doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.,

 1. e) Výbor SFS ruší uznesenie č. Ad3a., zo dňa 15.03.2018.
 2. f) Výbor SFS s hlbokým zármutkom berie na vedomie, že 25.4.2018 zomrel pán

                 doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc., čestný člen SFS, zakladateľ Lekárnickej

                 sekcie SFS a jej Lekárnických dní. Výbor SFS ukladá prezidentovi kondolovať

                 jeho rodine a uverejniť analýzu jeho života a diela v odborných periodikách. Výbor

                SFS minútou ticha vzdal úctu k osobnosti doc. M. Lehkého, CSc. a jeho dielu.

 1. g) Výbor SFS sa uznáša na tom aby 45. lekárnické  dni a ďalšie boli pomenované   

                 ako „ Lekárnické dni Milana Lehkého“.

 1. h) Výbor SFS berie na vedomie úspešný priebeh VII. Jarnej konferencie klinickej

                farmácie, ktorá sa konala 25.5.2018 v Komárne na tému Riešenie

                farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie.

 1. ch) Výbor SFS berie na vedomie informáciu o úspešnom usporiadaní XLIV.

                lekárnických dní SFS, ktoré sa konali v dňoch 21.06.-23.06.2018 na Donovaloch.

                Za ich organizáciu udeľuje Sekcii pochvalu.

 1. i) Výbor SFS berie na vedomie, že v roku 2019 usporiada X. zjazd Slovenskej

                farmaceutickej spoločnosti, ktorý bude ako príspevok k 100. výročiu založenia 

                Univerzity Komenského v Bratislave. Ukladá prezidentovi do najbližšieho výboru

                vypracovať jeho koncepciu.    

 1. j) Výbor SFS - poveril pána prezidenta Čižmarika, CSc., aby zistil, či by web. stránka

                SFS mohla byť podstránkou fakultnej stránky, resp.záložkou. 

       Zapísala:

               doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.          Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

              vedecká  sekretárka                                             prezident

                    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti            Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 

          


Osobnosti