Zápisnica č. 106

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 15.03. 2018

 

Prítomní: J. Čižmárik, M. Fulmeková, M. Kuželová, R. Smieško,  M. Nagy, V. Kákošová,  Sz. Czigle, K. Bauerová.        

Neprítomní: T. Tesař, M. Fedorová  A. Planková, L. Ozábalová, D. Grančai, D. Matúšová,

 1. Oleárová, M. Kyselicová, T. Geročová.

 

Program:   1. Kontrola  uznesení

 1. Kontrola pripravovaných akcií v I. polroku 2018
 2. Aktuálne otázky SFS         
 3. Rôzne

Ad 1)   Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 7.12.2017 uskutočnila doc. RNDr.   M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2)    V prvom polroku 2018 sa uskutočnia tieto akcie:

 1. jarná konferencia klinickej farmácie, ktorá sa uskutoční 25.5.2018 v konferenčnom centre Univerzity J. Seleyho, Hradná 2, Komárno na tému: Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie.
 2. Lekárnické dni SFS, ktoré sú venované 65. výročiu založenia Slovenskej farmaceutickej spoločnosti sa uskutočnia v dňoch 21.6-23.6.2018 v hoteli Residence                 Donovaly. Hlavná téma: Možnosti ovplyvnenia porúch endokrinného systému liekmi.

Ad 3)    

 1. V tomto roku si SFS 27.11.2018 pripomenie 65.výročie svojho vzniku. Toto výročie  si pripomenieme 23. Sympóziom z dejín farmácie, ktorého gestorom bude Sekcia dejín farmácie SFS.

Ukladá sa predsedníčke Sekcie dejín farmácie doc. PhDr. Ľ. Ozábalovej. PhD., osloviť potenciálnych záujemcov o účasť na tomto podujatí a publikovať jeho konanie vo farmaceutických periodikách.

Ad 4)

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nového člena: Maja Polakovičová, PhD.   
 2. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS: MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 3. Výbor súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena  SFS: doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD., prof. Ing. Milan Nagy, CSc.,
 4. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.,  PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
 5. Výbor SFS berie na vedomie zaplatenie 843, 00 CZK – Českej farmaceutickej spoločnosti, ako podiel na náklady časopisu Česká a slovenská farmácie za rok 2016. Platba sa  uskutočnila 3.1.2018 cestou sekretariátu SLS, Bratislava.
 6. Výbor SFS berie na vedomie , že 47. konferencia Syntéza a analýza liečiv sa bude konať 12.-14.9.2018 v areáli Veterinárno-Farmaceutickej univerzity v Brne.
 7. Výbor SFS navrhuje aby sa vydavateľstvu HERBA, a.s. vypracoval návrh na udelenie Medaily MUDr. Ivana Stodolu pri príležitosti 55.výročia vydávania časopisu : Liečivé rastliny. Poveruje prezident, aby vypracoval tento návrh.
 8. Výbor SFS súhlasí s tým, aby bol Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., navrhnutý na udelenie Medaily MUDr. Ivana Stodolu. Poveruje vedeckú sekretárku vypracovaním tohto návrhu a zaslaním na Úrad verejného zdravotníctva SR.
 9. Výbor SFS gratuloval prezidentovi SFS Jozefovi Čižmárikovi k  jeho 75. narodeninám.
 10. Prezident SFS výboru SFS oznámil, že 14.11.2017 prejednalo P - SLS list, predsedníčky Sekcie dejín farmácie SFS pani doc. PhDr. Ľ. Ozábalovej, PhD. a poverilo prezidenta, aby sa s RNDr. A. Bartunkom dohodol na riešení sporu o číslovanie sympózií z dejín farmácie. Výbor SFS prijal stanovisko, aby sa v roku 2018 pokračovalo v číslovaní sympózií a  usporiadalo sa 27.11.2018, Sympózium z dejín farmácie.
 11. Výbor SFS blahoželá k 80. narodeninám pána prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc., čestného člena SFS. Poveruje prezidenta uverejniť toto jeho výročie formou laudatia v časopise Lekárnik.

 

Zapísala:

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                      Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 


Osobnosti