Zápisnica č. 104

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 5.10. 2017

 

Prítomní: J. Čižmárik, M. Fulmeková, T. Hamar,(za L.Ozábalovú ) A. Oleárová, D.Matúšová,  M. Kuželová, R. Smieško, M. Kyselicová, M. Nagy, V. Kákošová

Neprítomní: T. Tesař –ospr.,  K. Bauerová, M. Fedorová- ospr., P. Ježko, A. Planková,    

  1. Grančai –ospr., T. Geročová, Sz.Czigle – ospr.

 

Program:   1. Kontrola  uznesení

  1. Vyhodnotenie aktivít I. polroku 2017
  2. Plán aktivít na II. polrok 2017         
  3. Rôzne

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 9.3.2017 uskutočnila doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad  2)  a)  Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie VI. Jarnej konferencie klinickej farmácie, téma: Riešenie farmakodynamických problémov liekov oplyvňujúcich dýchací systém  a  imunitu,  ktorá sa konala 19.5.2017 v Bratislave. Výbor SFS vyslovil organizátorom poďakovanie  za jej kvalitný obsah a prípravu.

             b)Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie XLIII. ročníka Lekárnických dní, ktoré sa konali v dňoch 22.6.-24.6.2017 v Košiciach na tému: Prevencia a terapia ochorení pohybového aparátu. Výbor SFS vyslovuje vedeniu Sekcie lekárnictva  poďakovanie  za  kvalitné zorganizovanie akcie na počesť 65. Jubilea vzniku Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.                   

            c)Výbor SFS berie na vedomie zorganizovanie 46. European Congress on Drug                 Synthesis and Analysis, ktorý bol na FaF UK v dňoch 5.-8. 9. 2017. Výbor SFS vyslovuje organizátorom za prácu spojenú s jeho prípravou poďakovanie.

  1. d) Výbor SFS berie na vedomie úspešné zorganizovanie Jubilejného sympózia z  dejín farmácie a medicíny, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 65. Výročia založenia FaF UK v Bratislave, dňa 29.9.2017. Výbor vyslovuje organizátorom poďakovanie za jeho prípravu.

Ad 3) V II. polroku sa budú konať ešte tieto akcie:

  1. a) XXVI. Sympózium Klinickej farmácie Lívie Magulovej, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.-24. 11.2017 NH Gate v Bratislave na tému: Individualizovaná a bezpečná terapia. Sympózium je venované 65. Výročiu založenia Farmaceutickej fakulty v Bratislave.
  2. b) 36. Technologické dni, ktoré sa budú konať v dňoch 25.-27.10.2017 na tému: Nové trendy v oblasti výskumu a vývoja liekov, Inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok na Štrbskom Plese.

             Sympózium je venované 65. Výročiu založenia Farmaceutickej fakulty v Bratislave.

  1. c) 33. Sympózium o Nových liekoch sa bude konať 12.2017 v Bánovciach nad Bebravou. Organizuje Spolok farmaceutov Bratislavy a Západného Slovenska v spolupráci s Miestnou lekárnickou komorou. Téma: Moderné prístupy v liečbe kožných ochorení.

              Sympózium je venované 65. Výročiu založenia Farmaceutickej fakulty v Bratislave.

Ad 4)

             a)Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s prijatím nového člena:

                 PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.,- pracovisko KORF, FaF UK

             b)Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS

                 prof. RNDr. Anna Gvozdjaková, DrSc.  

              c)Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS

                  RNDr. Jozef Slaný, CSc.,

  1. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr.Vladimíra
  2. Žuffu:

                  PhMr. Gabriela Kutková

                  PhMr. Anna Kurilcová rod. Rovenská

 

 

 

 

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                      Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

                                                                                             


Osobnosti