Zápisnica č. 103

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 9.3. 2017

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková,  L. Ozábalová, A. Oleárová, D.         Matúšová, M. Kuželová, R. Smieško,  P. Ježko, A. Planková, M. Kyselicová, Sz. Czigle, T. Geročová

Neprítomní: T. Tesař,  K. Bauerová, M. Nagy, M. Fedorová- ospr.

 

Program:  1. Kontrola  uznesení

 1. Spolupráca na príprave osláv 65. výročia vzniku FaF UK
 2. Aktuálne otázky činnosti SFS         
 3. Rôzne

 

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 13.12.2016 uskutočnila doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad  2)

       1)  V septembri 2017 si bude široká odborná verejnosť pripomínať 65. výročie založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. SFS ako vedecká a odborná spoločnosť si považuje za svoju česť a povinnosť prispieť k tomuto výročiu viacerými aktivitami, ktoré prispejú k odbornému profilu FaF UK.

               V tejto súvislosti dekan FaF UK a prezident SFS uzatvárajú „Zmluvu o spolupráci“, ktorej podstatou sú vymedzené ustanovenia oboch subjektov na organizovaní tohto výročia.

            Výbor SFS ukladá prezidentovi SFS podpísať túto „Zmluvu o spolupráci“, ktorá bude platiť od 1.III. do 31.XII. 2017.

      2)  K 65. Výročiu je venovaný 43. ročník Lekárnických dní SFS, ktoré sú zamerané na „Prevenciu a  terapiu ochorení pohybového aparátu“, ktoré sa budú konať 22.6-24.6.2017 v Košiciach v hoteli Double Tree Hilton .

      3)  Pod záštitou dekana Farmaceutickej fakulty sa pripravuje „ Medzinárodná konferencia k 65. výročiu založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského“,rokovacím jazykom je angličtina. Termín konania osláv 5.9.-8.9.2017.

      4)  19.5.2017 sa koná VI. Jarná konferencia klinickej farmácie na Farmaceutickej fakulte UK. Téma: Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich dýchací systém a imunitu. Venovaná k významnému Jubileu 65. výročia založenia FaF UK.

 

Ad 3)

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia :

Čestný člen SFS: doc. RNDr. Ružena  Čižmáriková, CSc.

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia Weberova cena SFS:

Prof.RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.,

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra

Žuffu: PharmDr. Miroslav Vörös.

 1. Výbor SFS berie na vedomie pozvánku na 22. Sympózium z dejín farmácie, ktoré sa bude konať 6.X.2017 v Košiciach. Organizátori sympózia sú UVLF, VSM, SLeK a Unipharma.
 2. Výbor SFS berie ns vedomie usporiadanie 46.th European Congress on Drug Synthesis and Analysis, ktorá sa uskutoční v dňoch 5.-8.9.2017 na FaFUK, SFS bude spoluusporiadateľkou.
 3. Výbor SFS berie na vedomie informáciu PharmDr. Moniky Kyselicovej o garantovaní odborných akcií v homeopatii a navrhuje prezidentovi SFS rokovať k tejto otázke s prof. MUDr. Glassom, CSc.,

Ad 4)

 1. Výbor SFS berie na vedomie list doc. PharmDr. Juraja Sýkoru, CSc., predsedu Odbornej pracovnej skupiny, pre odborné výkony farmácie a  lekárenstva o informácii, že dňa 15.2.2017 schválila  Katalogizačná  komisia MZ SR pre zdravotné výkony odborné výkony farmácie a lekárenstva.
 2. Výbor SFS vzal na vedomie informáciu doc. Ozábalovej, PhD., o konaní 22. Sympózia Dejiny farmácie v  Košiciach. Žiada prezidenta SFS o písomné stanovisko a súčasne žiada o vyjadrenie spoluorganizátora UVLF v Košiciach, aby zaujali  k čislovaniu Sympózia stanovisko ako k etickému problému. Viď Prílohu 1

 

 

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                      Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

 Príloha 1

 

Vážený pán prezident, vážení členovia Výboru SFS!

 

    Dovoľte mi reagovať na pozvánku uverejnenú v Lekárnikovi 3/2017 a mailom zaslanú môjmu vedeckému sekretárovi PhDr. Tomášovi Hamarovi, PhD.  

Dôrazne sa ohradzujeme voči tomu, že RNDr. Anton Bartunek, predchádzajúci predseda sekcie Dejiny farmácie a bývalý člen SFS  svojvoľne používa poradie sympózií, ktoré organizuje v Košiciach.

Pod hlavičkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie zorganizoval 21. a avizuje 22. sympózium z Dejín farmácie.

Farmácia v Košiciach má 10. výročie od svojho založenia. Logika čísel 21. a 22. a 10. výročie hovorí sama za seba.

Sekcia Dejiny farmácie  SFS pracovala aj pred predsedom Bartunkom a bude pracovať aj po ňom!

Žiadame, aby prezident SFS Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc., ale aj vedenie Univerzity v Košiciach, pod záštitou ktorej sa spomenuté sympóziá organizujú, zaujali k uvedenému ETICKÉMU PROBLÉMU STANOVISKO.  Ďakujem.

                                                  S    pozdravom   doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

                                                                             predsedníčka sekcie Dejiny farmácie SFS

                                                                                             


Osobnosti