Zápisnica č. 102

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 13.12. 2016

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková,  L. Ozábalová, A. Oleárová, V. Kákošová, D. Matúšová, M. Kuželová, R. Smieško, M. Fedorová, P. Ježko, A. Planková, M. Nagy

Neprítomní: T. Tesař, M. Kyselicová,  K. Bauerová, T. Geročová,  Sz. Czigle

 

Program:  1) Kontrola uznesení

 2) Plán činnosti na I. polrok 2017

                 3) Aktuálne otázky činnosti  SFS

                 4)  Rôzne

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 19.09.2016 uskutočnila doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2)

V prvom polroku 2017 sa budú konať tieto akcie:

 1. Lekárnické dni SFS, venované 65. jubileu založenia FaF UK, ktoré sa budú konať v dňoch 22.-24.6.2017 v Košiciach na tému „ Prevencia a terapia ochorení pohybového aparátu“.
 2. 5.2017 sa bude konať VI. jarná konferencia klinickej farmácie na FaF UK.
 3. Výbor SFS berie na vedomie informáciu, že v dňoch 4.-9.6.2017 sa bude v Smoleniciach konať XXVI. International conference on Coordination and bioinorganic chemistry.

Ad 3) 

 1. Výbor SFS berie na vedomie informáciu prezidenta o potrebe získať za nových členov SFS mladých aktívnych farmaceutov, ktorí by rozšírili členskú základňu jednotlivých sekcií.
 2. Výbor SFS ukladá jednotlivým predsedom sekcií, aby v okruhu svojej pôsobnosti sa snažili získať nových členov SFS.

Ad 4)

 1. Výbor SFS vyslovuje organizátorom poďakovanie za úspešnú prípravu    Sympózia klinickej farmácie Lívie Magulovej a XXV. pracovné dni nemocničných lekárnikov, ktoré boli 23.-24.11.2016 v Bratislave na tému „Optimalizácia podávania liekov“.
 2. Výbor SFS vyslovuje organizátorom poďakovanie za úspešnú prípravu VII. Liptovsko-oravských lekárnických dní, ktoré boli 20.-21.5.2016 v Demänovskej Doline na tému  „Obličky a farmakoterapia“ (Farmakoterapia obličkových ochorení a funkcia obličiek z pohľadu farmakoterapie).
 3. Výbor SFS súhlasí  podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS: MUDr. Karol Mika, MVDr. Miloš Jesenský, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, CSc.
 4. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS: doc. RNDr. Ingrid Tumovej, CSc.
 5. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra Žuffu: PharmDr. Zuzane Grančaiovej.
 6. Na návrh Sekcie dejín farmácie Výbor SFS podľa Stanov súhlasí s ocenením: Medaila PhMr. Jána Halaša prof. RNDr. Viliamovi Foltánovi, CSc. a RNDr. PhMr. Ernestovi Altovi.
 7. Výbor SFS blahoželá prof. RNDr. Viliamovi Foltánovi, CSc., Čestnému členovi SFS k jeho 70. narodeninám.
 8. Výbor SFS blahoželá Čestnému členovi SFS, RNDr. PhMr. Ernestovi Altovi k jeho 95. narodeninám a poveruje prezidenta prof. RNDr. J. Čižmárika, PhD. tlmočiť toto blahoželanie.
 9. Výbor SFS  schvaľuje Zoznam odborných výkonov farmácie, vypracovaný Odbornou pracovnou skupinou MZ SR
 10. Výbor SFS schvaľuje zloženie Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre odborné výkony farmácie a lekárenstva. Komisia pre zdravotné výkony.
 11. Výbor SFS berie na vedomie informáciu, že v roku 2017 si pripomenieme 65. výročie vzniku FaF UK v Bratislave. Poveruje prezidenta aby informoval vedenie FaF UK, že SFS prispeje do osláv tohto výročia odbornými akciami.
 12. Výbor poveruje prezidenta SFS Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárika, PhD., rokovať s dekanom FaF UK o akciách k 65. výročiu vzniku FaF UK a prediskutovať finančnú kvótu SFS a jednotlivých sekcií z organizovania akcií s prezidentom SLS Dr.h.c. prof. MUDr. Jánom Brezom, DrSc.
 13. Výbor SFS berie na vedomie informáciu prof. Čižmárika, že v roku 2017 sa uskutoční odborný seminár pri príležitosti 60. výročie vzniku Katedry farmaceutickej chémie FaF UK, profilového pracoviska štúdia farmácie. Poveruje prezidenta, aby vedeniu tejto katedry navrhol usporiadanie odborného seminára v spolupráci so SFS, ktorý by prezentoval výsledky tohto pracoviska.

 

 

 

 

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                      Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

       

 

 


Osobnosti