Zápisnica č. 101

zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 19.09. 2016

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková,  L. Ozábalová, A. Oleárová, V. Kákošová,    D. Matúšová, Sz. Czigle, R. Smieško, P. Ježko.

Neprítomní: T. Tesař, M. Kyselicová, M. Kuželová, M. Nagy, K. Bauerová, T. Geročová, M. Fedorová,  A. Planková.

 

Program:  1) Kontrola uznesení

 2) Plán činnosti na II. polrok 2016

                 3) Aktuálne otázky činnosti  SFS

                 4)  Rôzne

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 17.03.2016 uskutočnila doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2)

 1. Výbor SFS berie na vedomie prípravu 25. Sympózia klinickej farmácie, Lívie Magulovej, ktoré sa bude konať 23.11.-24.11.2016 na FaF UK v Bratislave. Téma: Optimalizácia podávania liekov.
 2. Výbor SFS vyjadruje nesúhlas s poradovým číslom 21. Sympózia z „ Dejín farmácie“ na tému: „Dejiny lekárnictva, medicíny a veterinárneho lekárstva na Slovensku a v strednej Európe“, ktoré sa uskutoční dňa 7.10.2016 v areáli UVLF, Košice.

Ako dôvod uvádzame, že 20. sympózií z“ Dejín farmácie“ bolo v spolupráci so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou, Sekciou Dejín farmácie. Menované organizácie v záhlaví programu organizujú uvedené Sympózium z „Dejín farmácie“ po prvý krát. Výbor sa vyjadril   o neetickom postupe realizácie tohto sympózia.

Ad 3) 

 1. Výbor SFS berie na vedomie informáciu, že doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc., bol ako prvý farmaceut uvedený 14.6.2016 do Dvorany slávy slovenskej medicíny, ktorá sa nachádza v Dome zdravotníkov, v budove SLS na Cukrovej 3, v Bratislave.
 2. Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie a priebeh XLII. lekárnických dní venovaných životnému jubileu doc. RNDr. Silvii Szücsovej, CSc., ktoré sa konali v dňoch 30. 6. – 2. 7. 2016 v hoteli Residence, Donovaly.
 3. Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie „Sympózia o liečivých rastlinách a prírodných liečivách“, ktoré sa konalo 13.6.-14.6.2016 v Pezinku.
 4. Výbor berie na vedomie úspešné usporiadanie „ Pracovného dňa z technológie liečiv“ konaného dňa 16.6.2016 v Bratislave.
 5. Výbor berie na vedomie úspešné usporiadanie „V. Jarnej konferencie klinickej farmácie“, konanej dňa 13.5.2016 v Bratislave. Téma: riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich CNS.
 6. Výbor berie na vedomie úspešné usporiadanie 45. Konferencie: Syntéza a analýza liečiv, venovaná 60. výročiu narodenia prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., ktorá sa konala v dňoch 22.-24.6.2016 v Hradci Králové, ČR.  

Ad 4)

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Stanov s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov SFS: Mgr. Zuzana Mačeková rod. Kalászová.
 2. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia:  Čestný člen SFS: MUDr. Eva Siracká, DrSc.
 3. Výbor SFS súhlasí podľa štatútu s udelením ocenenia : Weberova cena SFS: doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc.
 4. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia Medaila PhMr. Vladimíra Žuffu:Mgr. Viera Astalošová, Vincas Lapinskas, Doc. D., PhD.
 5. Výbor SFS berie na vedomie správu Lucie Kalnej z NTO ČSL JEP, Praha, že časopis Česká a slovenská farmacie je zahrnutý do databázy SCOPUS a nemusí byť v tomto roku reevaluovaný.
 6. Výbor SFS berie na vedomie preplatenie faktúry Českej farmaceutickej spoločnosti v sume 51. 959, 00 CZK, za vydávanie časopisu Česká a slovenská farmacie v roku 2015. Vybavené 6.6.2016 na sekretariáte SLS.
 7. Výbor SFS blahoželá pánovi Dr.h.c.prof.RNDr. Václavovi Suchému, DrSc., k jeho 80. narodeninám. Poveruje viceprezidenta SFS tlmočiť mu túto gratuláciu.
 8. Výbor s hlbokým zármutkom zobral na vedomie informáciu, že 30.1.2016 zomrel Čestný člen SFS pán doc.RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. Výbor vyjadruje jeho rodine a blízkym úprimnú sústrasť.
 9. Výbor SFS s hlbokým zármutkom zobral na vedomie informáciu, že 1.8.2016 zomrela Čestná členka SFS pani doc. RNDr. PhMr. Jarmila Vlčková, CSc. Výbor vyjadruje jej rodine a blízkym úprimnú sústrasť.
 10. Výbor SFS s hlbokým zármutkom zobral na vedomie informáciu, že 9.8.2016 zomrel Čestný člen SFS prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc. Výbor vyjadruje jeho rodine a blízkym úprimnú sústrasť.
 11. Výbor SFS s hlbokým zármutkom zobral na vedomie informáciu, že 16.8.2016 zomrel Čestný člen SFS RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. Výbor vyjadruje rodine a blízkym úprimnú sústrasť.
 12. Výbor SFS s hlbokým zármutkom zobral na vedomie, že 13.5.2016 zomrel dlhoročný člen výboru Dejín farmácie, PharmDr. Jozef Blahovec. Výbor vyjadruje jeho rodine úprimnú sústrasť.

 

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                      Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

 

       

 

 


Osobnosti