Zápisnica č. 100

Zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 17.03. 2016

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková,  M. Kuželová, M.Nagy, L.Ozábalová,A.            Oleárová, V. Kákošová, K. Bauerová,   D. Matúšová, S. Czigle, R. Smieško,                  košová, T. Geročová, M. Fedorová, P.Ježko, A. Planková,

Neprítomní: T. Tesař, M. Kyselicová,

Prizvaní: S. Fialová – predsedníčka volebnej komisie,

Program:  1) Kontrola uznesení

 2) Voľba prezidenta, 2 viceprezidentov a vedeckého sekretára SFS  na roky  2016- 2020

                 3) Aktuálne problémy SFS

                 4)  Rôzne

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 10.12.2015 uskutočnila doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2)  Do funkcie prezidenta SFS bol zvolený: Dr.h.c. prof. RND. J. Čižmárik, PhD.,

           Do funkcie I. viceprezidenta SFS bol zvolený: prof. RNDr.  D. Grančai, CSc.,

           Do funkcie II. Viceprezidenta SFS bol zvolený RNDr. R.Smieško, ktorý je

           súčasne predsedom Spolku farmaceutov Martine

           Do funkcie vedeckého sekretára bola zvolená: doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.,

            ktorá je zároveň predsedníčkou Sekcie lekárnickej SFS.

           Členmi výboru SFS sa stali, riadne zvolení:

           PharmDr.P. Ježko, PhD., predseda Sekcie farmaceutickej chémie,

           RNDr. Alexandra Planková,PhD., predsedníčka Sekcie analýza liečiv,

           prof. Ing. M. Nagy,CSc., predseda Sekcie prírodných liečiv,

           prof. RNDr. M. Kuželová, CSc., predsedníčka Sekcie klinickej farmácie,

           RNDr. D. Matúšová,PhD., predsedníčka Sekcie technologickej,

           Doc.PhDr. L. Ozábalová, PhD., predsedníčka Sekcie Dejín farmácie,

           PharmDr. M. Kyselicová, predsedníčka Sekcie homeopatických liekov,

           PharmDr. A. Oleárová, PhD.,MBA., predsedníčka Spolku farmaceutov Bratislavy a západného Slovenska,

      doc.PharmDr., T. Tesař, PhD.,MBA.

       Doc.PharmDr.Silvia Czigle, PhD.,

       PharmDr. Vlasta Kákošová,

       PharmDr. Katarína Bauerová DrSc.,

       PharmDr. Monika Fedorová.

Predsedníčkou dozornej rady bola zvolená PharmDr. Tatiana Geročová,PhD..

Funkčné obdobie tohto výboru je od 17.3.2016.

Ad 3)  Výbor SFS  berie na vedomie stagnujúcu situáciu v prijímaní nových členov.

            Ukladá novému výboru SFS aby zintenzívnili nábor nových členov najmä  z radov posledných päť rokov promovaných absolventov, ktorí už sa presadili v zabezpečovaní lekárenskej starostlivosti, ale i výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a organizátorskej činnosti vo farmácii v SR.

            Úloha trvalá:

             Zodpovední: predsedovia sekcií a spolkov SFS        

Ad 4) a)  Výbor SFS súhlasí podľa stanov s prijatím a realizovaním prihlášok za nových    členov SFS: Mgr. Katarína Maňkošová, Mgr. Jana Staníková, PharmDr. Ladislav Olejník.

 1. b) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS:

         Doc.RNDr. Mária Stankovičová, CSc.,

 1. c) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS:

D.h.c.prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

 1. d) Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra J.

          Žuffu: prof. RNDr. Milan  Melník, DrSc.,                                                                                

 1. e) Výbor SFS berie na vedomie preplatenie faktúry (č. 270150017, vo výške 28. 660,00 CZK ) Českej farmaceutickej spoločnosti ako podiel  SFS na hradení nákladov za vydávanie časopisu Česká a slovenská farmacie,2014. Uhradené:

         18.I.2016

 1. f) Výbor SFS sa uzniesol podať návrh na udelenie ocenenia: Medaila Pavla Huljaka, ktorú udeluje vedenie Tekovského múzea v Leviciach za zásluhy a propagáciu tohto múzea Dr.h.c., prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD,, v kontexte diela (Ernest Alt, všestranný lekárnik, Herba, Bratislava, 2015)
 2. g)   Výbor SFS blahoželal pani doc. RNDr. Silvii Szucsovej, CSc., k jej 80. narodeninám.

        Poveril prezidenta SFS tlmočiť jej gratuláciu.

 1. h) Výbor SFS berie na vedomie organizovanie 45. Konferencie Syntéza a analýza liečiv, ktoré organizuje ČFS a SFS v dňoch 22.-24.VI.2016 v Hradci Králové, ČR.  Poveruje prof Jozefa Čižmárika, PhD., aby vyriešil participáciu SFS s ČFS na organizovaní tohto podujatia.
 2. ch) Výbor SFS berie na vedomie smutnú zprávu o úmrtí pani doc.DrPh.PhMr. Zory Gruntovej, CSc., dlhoročnej prvej vedeckej sekretárky SFS. Výbor prejavil rodine zosnulej úprimnú sústrasť.
 3. Prezident  SFS informoval výbor o priebehu Volebného zjazdu SLS, ktorý sa konal 11.2.2016 v Braislave. Na ňom bol prof.Jozef Čižmárik,PhD., zvolený za náhradníka výboru SLS a PharmDr. T. Geročová, PhD., za náhradníčku dozornej rady. Celý priebeh zjazdu s výsledkami volieb je uverejnený v časopise „ Monitor medicíny SLS“, 1-2, str.14-15 (2016).
 4. Prezident SFS poďakoval bývalému výboru SFS za jeho prácu a zablahoželal novozvolenému výboru SFS a poprial veľa úspechov v jeho práci: funkčné obdobie 2016-2020.
 • Zároveň poďakoval P/harmDr. Silvii Fialovej, PhD., za jej prácu a činnosť vo volebnej komisii SFS pre voľby na obdobie 2016-2020.

 

 

    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

vedecká  sekretárka                                                           prezident

    Slovenskej farmaceutickej spoločnosti                           Slovenskej farmaceutickej spoločnosti


Osobnosti