Zápisnica č. 99

Zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej  dňa 10.12. 2015

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková, A. Oleárová, V. Kákošová, K. Bauerová,

  1. Matúšová, M. Kyselicová, M. Kuželová

Neprítomní: T. Geročová, A. Bartunek, M. Sýkorová, I. Malík, S. Plačková, Schmiedtmayer, R. Smieško   

Prizvaní: S. Fialová – predsedníčka volebnej komisie, P. Ježko, A. Planková, L. Ozábalová,                 M. Nagy

 

Program:  1) Kontrola uznesení

                 2) Výsledky volieb do výboru SFS a dozornej rady na roky  2016-2020

                 3) Aktuálne problémy SFS

                 4)  Rôzne

Ad 1)  Kontrolu uznesenia z výboru SFS  konaného dňa 11.11.2015 uskutočnila doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc. Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad 2) V- SFS sa na základe správy volebnej komisie sa zaoberal výsledkami volieb do výboru SFS. Na základe analýzy správy konštatoval, že do V- SFS boli zvolení: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Nagy, M. Fulmeková, L. Ozábalová, S. Czigle, K. Bauerová, P. Ježko, D. Matúšová, A. Planková, A. Oleárová, R. Smieško, V. Kákošová, M. Kuželová, T. Tesař , M. Fedorová, M. Kyselicová.

           Do dozornej rady boli zvolení: T. Geročová, D. Tekeľová, L. Masaryková

           Náhradníci do dozornej rady:  M. Mušková, M. Rolincová

Ad 3)  Výbor SFS analyzoval pomery v Spolku farmaceutov v Banskej Bystrici a  Košiciach za ostatné obdobie. Konštatoval, že sa neuskutočnili riadne voľby. Výbor sa uzniesol, aby im bolo umožnené zorganizovať voľby do týchto spolkov do konca februára.

Ad  4)

  1. Výbor SFS súhlasí podľa stanov s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov SFS:
  2. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Čestný člen SFS:

prof. Dr. Hahn, Heinz - Jürgen                                                                              

  1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Weberova cena SFS:       

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

  1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu: PharmDr. Ján Kmec
  2. Výbor berie na vedomie konanie 5. jarnej konferencie klinickej farmácie, ktorá sa bude konať 13.5. 2016 na Farmaceutickej fakulte UK  na tému: Farmakoterapeutické problémy liečiv ovplyvňujúci CNS.
  3. Výbor berie na vedomie konanie 21. pracovného dňa Sekcie prírodných liečiv 13.-14.6. 2016 v Pezinku na tému: Farmakognostický výskum na farmaceutických fakultách.
  4. Výbor berie na vedomie konanie 42. ročníka lekárnických dní, ktoré sa budú konať 30.6.-2.7. 2016 na Donovaloch, hotel Residence na tému: Diabetes – epidémia tretieho tisícročia.
  5. Výbor berie na vedomie konanie pracovného dňa Technologickej sekcie SFS dňa 24.5. 2016 v Bratislave.
  6. Budúci Výbor SFS sa bude konať 17.3. 2016.

Týmto zasadnutím Výboru SFS sa ukončilo funkčné obdobie tohto výboru. Prezident SFS poďakoval všetkým členom výboru za ich prácu a aktivity, poprial im pekné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v Novom roku 2016.

 

Zapísala:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                       Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

                                                                                           prezident

 

 

               

 

        

 


Osobnosti