Zápisnica č. 98

              Zo schôdze Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti konanej dňa 11.11.2015

 

Prítomní: J. Čižmárik, D. Grančai, M. Fulmeková, M. Kyselicová,  T. Geročová, M. Kuželová, V. Kákošová,  D. Matušová,   A. Oleárová, I. Malík, M. Sýkorová.

Neprítomní: S. Plačková,  R. Smieško, K. Bauerová – OSP.

Prizvaní:   S. Fialová, predsedníčka volebnej komisie.

Program:  1. Kontrola uznesení

 1. Doplnené výsledky volieb do sekcií a spolkov na roky 2016-2020
 2. Druhé kolo volieb a zostavenie kandidátky do výboru SFS
 3. Rôzne

Ad 1)   Kontrolu uznesení z výboru konaného dňa 24.9.2015 uskutočnila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.,

             Analýza tohto bodu ukázala, že všetky uznesenia boli splnené.

Ad2)    Na základe uznesenia Ad 2 zo dňa 24.09.2015, výbor berie na vedomie výsledky volieb  do   sekcií a spolkov. Konštatuje, že za sekciu farmaceutickej analýzy za členku výboru bola zvolená RNDr. Alexandra Planková, PhD., za sekciu farmaceutickej chémie PharmDr. Pavol Ježko, PhD., za sekciu prírodných liečiv prof. Ing. Milan Nagy, CSc., za sekciu lekárnickú doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., za sekciu technologickú RNDr. Desana Matúšová, CSc., za sekciu klinickej farmácie XXXXXXXXXXXXXXX, za sekciu homeopatickú PharmDr. Monika Kyselicová za  Spolok farmaceutov v Martine a Stredné Slovensko RNDr. Roman Smieška, za spolok farmaceutov Bratislava a západné Slovensko PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH. Uvedení novozvolení funkcionári sa stávajú členmi Výboru SFS od 1.1.2016.

                  Výbor SFS ďalej konštatoval, že uznesenie o voľbách nesplnili: Sekcia dejín farmácie, Spolok farmaceutov Banská Bystrica a Spolok farmaceutov Košice.

Ad3)     Výbor SFS sa uzniesol, aby na kandidátke do výboru boli navrhnutí títo členovia SFS: D.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.,PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc., a ďalších dvoch členov môžu navrhnúť členovia SFS. Do dozornej rady výbor navrhuje PharmDr. Tatianu Geročovú, PhD. a RNDr. Danielu Tekeľovú, PhD.,

Ad4)

 1. Výbor SFS súhlasí podľa stanov s prijatím a realizovaním prihlášok za nových členov SFS:

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia: ˇ

Čestný člen SFS: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.,

                              prof. Ing. Zdena Ďuračková, CSc..

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia:

 Weberova cena SFS: prof. Pavol Balgavý, CSc.

 1. Výbor SFS súhlasí podľa Štatútu s udelením ocenenia:

Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu: RNDr. Roman Čunderlík

 1. Výbor SFS si pripomenul 90. výročie narodenia doc. DrPH. PhMr. Zory Gruntovej, CSc., dlhoročnej členky Výboru SFS. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea jej Výbor srdečne zablahoželal a poprial veľa pevného zdravia a radosti s jej úspešnej práce vo farmácii.
 2. Výbor SFS si pripomenul 80. výročie narodenia doc. Ing. Oľgy Švajlenovej, CSc., dlhoročnej členky SFS a vysokoškolskej učiteľky FaF UK. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea jej Výbor srdečne zablahoželal a poprial veľa pevného zdravia.
 3. Výbor SFS berie na vedomie úspešné usporiadanie 32. Sympózia o nových liekoch, ktoré na tému Moderná terapia diabetes mellitus bolo uskutočnené 16. 10. 2015 na FaF UK v Bratislave. Výbor SFS vyslovuje organizátorom srdečné poďakovanie.
 4. Výbor SFS sa rozhodol na záverečnom zasadnutí výboru, ktoré sa bude konať 10. 12. 2015 o 13.30 hod. v miestnosti 310/B Katedry farmaceutickej chémie.

 

Zapísala:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.                       Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

                                                                                           prezident SFS

 

 

 


Osobnosti